’Magyar’ jellegű övdíszek Volga menti finn nyelvű népek temetőiből a Volga jobb partvidékéről

Ольга Викторовна Зеленцова / Olga Viktorovna Zelencova

III-й Международный мадьярский симпозиум по археологии. Будапешт, 6–10 июня 2016 г. ‒ 3. Nemzetközi Korai Magyar Történeti és Régészeti Konferencia. Budapest, 2016. június 6–10.

MŐT Kiadványok 6 (2018) 279–301

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2018.6_18

 

download pdf

 

Ключевые слова: средние века, вещи «венгерского» круга, поясные наборы, поволжские финны, мор-довские могильники

Вот уже более 100 лет мордовские древности в среднем течении реки Цны (современная Тамбовская область) считаются перспективными для поиска прародины венгров или локализации их пути на запад. Основанием для этого является присутствие в материалах древнемордовских могильников предметов, поразительно по-хожих на венгерские находки из Карпатского бассейна эпохи «Обретения Родины» (Х в.). Это поясные набо-ры с «узелковым» бордюром, мифологическими сюжетами, декором из трилистника и лотоса, выполненные из низкопробного серебра, с позолотой в оформлении орнамента; поясные сумки с металлической передней пластиной или отдельными накладками; предметы оружия – сабли, кинжалы в ножнах; сюда же можно отнести стремена с прогнутой подножкой и некоторые типы стрел. Погребения с вещами «венгерского круга» в мордовских могильниках   датируются в пределах рубежа IX‒X и первой половиной Х вв. В данной пу-бликации анализируются, прежде всего, поясные наборы, узнаваемые в литературе как венгерские. Наличие у погребенного пояса, оружия, сумочки и конского снаряжения считается признаками венгерских (угорских) захоронений. Однако, другие детали погребальной обрядности, характерные для угорского населения (захо-ронения коней, наличие лицевого покрытия или наглазников, скрещенные или сведенные ноги) в мордовских могильниках не фиксируются. «Венгерские» вещи в мордовских могильниках в первую очередь были отраже-нием престижной воинской моды и той роли, которую цнинская мордва играла на северо-восточной границе Хазарии. Но примечательно, что эти находки известны в могильниках, расположенных близко от тех путей, которые в настоящее время реконструируются как путь венгров на территорию новой родины, в то время как на внутренних территориях мордвы – на Мокше и Теше такие находки отсутствуют.

 

Kulcsszavak: középkor, magyar típusú leletkör, övdíszek, Volga menti finnek, mordvin temetők

A Cna folyó középső folyásvidékéről (a mai Tambovi területről) származó mordvin régészeti leletek már több mint 100 éve fontos szerepet töltenek be a magyar őshaza, illetve a nyugat felé irányuló magyar vándorlás kutatásában. Ennek alapjául az a jelenség szolgál, hogy a korai mordvin temetők leletanyagában találunk néhány olyan tárgyat, amelyek meglepő mértékben hasonlítanak a Kárpát-medencében előkerült 10. századi honfoglalás kori leletekre. Ezek között alacsony ezüsttartalmú ötvözetekből készült övdíszeket említhetünk, amelyeket aranyozott mintájú pálcatagos bordűrrel, mitológiai jelenetekkel, hármas levélcsokorral vagy lótuszmotívummal díszítettek. Ide sorolhatunk még lemezes, illetve veretes tarsolyokat, valamint olyan fegyverzeti elemeket, mint a szablyák és a tokos tőrök, a lószerszámok közül az ívelt talpú kengyelt és néhány nyílhegytípust. A ’magyar’ jellegű mellékletekkel ellátott sírok a mordvin temetőkben a 9–10. század fordulójára és a 10. század első felére keltezhetőek. Ebben a tanulmányban elsősorban azokat az öv-díszeket elemezzük, melyeket a szakirodalom magyarnak nevez. A magyar (ugor) sírokra jellemző olyan mellékletek, mint az öv, fegyver, tarsoly és különböző lószerszámok mellett azonban az ugor népességnél szintén gyakori más temetkezési szokások (pl. lovastemetkezés, halotti maszk vagy szemfedő, keresztbe tett vagy összehúzott lábak) a mordvin temetőkben ismeretlenek. A mordvin temetőkből származó ’magyar’ jellegű leletek elsősorban a magas presztízzsel bíró katonai divatnak, másrészt annak a szerepnek a visszatükröződése, amelyet a Cna folyó menti mordvinok töltöttek be a Kazár Birodalom északkeleti határvidékén. Figyelemre méltó azonban, hogy ezek a ’magyar’ típusú leletek olyan temetőkből ismertek, amelyek közel esnek ahhoz az útvonalhoz, amelyre a kutatók a magyarok vándorlási útvonalát jelenleg helyezik. Ezzel szemben a mordvin szállásterületek belső részein, a Moksa és Tyesa folyók völgyében ezek a tárgytípusok nincsenek jelen.