A korai magyar problematikát érintő újabb leletek az Urál nyugati előteréből

Константин А. Руденко / Konsztantyin A. Rudenko

III-й Международный мадьярский симпозиум по археологии. Будапешт, 6–10 июня 2016 г. ‒ 3. Nemzetközi Korai Magyar Történeti és Régészeti Konferencia. Budapest, 2016. június 6–10.

MŐT Kiadványok 6 (2018) 305–333

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2018.6_19

 

download pdf

 

Ключевые слова: археология, Великая Венгрия, хазары, Хазария, Хазарский каганат, Урал, Волга, средневековое искусство

В статье рассматриваются редкие находки эпохи Хазарского каганата (IX – начало X вв. н.э.), связанные своим происхождением с древними уграми. Это серебряные блюда и бляхи из случайных находок в Западной Сибири и других местах. Выделяется круглая бляха с изображением всадника (охотника), на левой руке ко-торого сидит хищная птица. Сравнение с другими изображениями всадников на серебряных чашах и блю-дах, датированных IX–X вв., показало, что данный рисунок выполнен венгерским художником в IX в. Можно предположить, что на накладке изображен реальный человек, а не условный персонаж. Детали одежды и снаряжения коня имеют абсолютные археологические соответствия в материалах захоронений могильников IX‒X вв. в Подонье, Южном Урале и Средней Волге. Всадники изображены еще на нескольких изделиях. Это накладки на сумочку, изготовленные, вероятно, хазарским ремесленником. На одной из них имеется изобра-жение фантастического всадника. Учитывая другие находки, которые можно связать с Хазарией, напри-мер, костяные накладки с изображением дракона из Шиловского кургана, можно предположить, что часть художественных изделий Хазарского каганата были изготовлены ювелирами Согда.

 

Kulcsszavak: régészet, Magna Hungaria, kazárok, Kazária, Kazár Kaganátus, Urál, Volga, középkori művészet

A cikkben a szerző azokat a Kazár Kaganátus időszakából származó ritka leleteket tekinti át (9. század – 10. század eleje), amelyek eredete a magyarok elődeivel hozható összefüggésbe. Ezen leletek közé ezüsttálak és lemezes korongok tartoznak, amelyek szórványleletként kerültek elő Nyugat-Szibériából és más területekről. Közülük kiemelkedik egy lemezes korong, amelyet egy lovas (vadász) ábrázolása díszít, akinek bal karján egy ragadozó madár ül. Összevetve ezt a különböző 9‒10. századi ezüstcsészékről és -tálakról ismert lovasábrázolásokkal, arra a következtetésre juthatunk, hogy ez az ábrázolás egy 9. századi magyar mester munkája. Feltételezhetjük, hogy a korongon valós emberábrázolás látható, és nem egy képzeletbeli alak. A ruházat és a lószerszámzat elemei tökéletes régészeti párhuzamokkal bírnak a 9‒10. századi Don menti, dél-uráli és Középső-Volga-vidéki sírleletek között. Lovasábrázolás még néhány további készítményen is előfordul, például feltehetően kazár mesterek által készített tarsolylemezeken. Az egyiken egy mitikus lovas ábrázolása látható. Ha megvizsgáljuk a többi, Kazáriával kapcsolatba hozható tárgyat, például a silovkai kurgánból előkerült sárkányábrázolásos csontdíszt, akkor arra a feltételezésre juthatunk, hogy a Kazár Kaganátus területéről származó művészeti tárgyak egy részét szogd ötvösök készítették.