A Középső-Don-vidék a 9‒10. században. A vorobjovkai sír régészeti kontektusa

Михаил В. Цыбин / Mihail V. Cibin

III-й Международный мадьярский симпозиум по археологии. Будапешт, 6–10 июня 2016 г. ‒ 3. Nemzetközi Korai Magyar Történeti és Régészeti Konferencia. Budapest, 2016. június 6–10.

MŐT Kiadványok 6 (2018) 335–346

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2018.6_20

 

download pdf

 

Ключевые слова: Среднее Подонье, древние венгры, боршевская культура, салтово-маяцкая культура

В 1895 году у слободы Воробьевки Богучарского уезда Воронежской губернии, в карьере, использовавшемся для строительства железной дороги, было обнаружено погребение человека, сопровождавшееся костями лошади. В погребении находился разнообразный инвентарь. В архиве Института истории материальной культуры РАН сохранилось письмо воронежского губернатора от 29 мая 1895 г. в Императорскую археоло-гическую комиссию, содержащее перечень вещей, найденных в погребении. В архивном деле находятся и их фотографии. В 1897 г. вещи Воробьевского погребения поступили на хранение в Императорский Российский исторический музей (сейчас – Государственный исторический музей). В настоящее время они экспонируются в этом музее. Это погребение с начала XX в. постоянно упоминается в работах исследователей по проблеме поиска прародины венгров. Рассматривается археологический контекст Воробьевского погребения. Приво-дятся находки вещей «мадьярского круга» в Среднем Подонье, выделяются памятники славянской боршев-ской и салтово-маяцкой культур, которые могли быть синхронны Воробьевскому погребению. Оценивается перспектива выявления памятников, аналогичных ему.

 

Kulcsszavak: Középső-Don-vidék, korai magyarok, borsevói kultúra, szaltovo–majaki kultúra

1895-ben a Voronyezsi kormányzóság Bogucsari járásában található Vorobjovka falu közelében, az épülő vasúthoz szükséges homokkitermelés közben egy lovastemetkezés került elő. A sírból változatos mellékletek kerültek elő. Az Orosz Tudományos Akadémia alá tartozó Anyagi Kultúra Történetének Intézete archívumában fennmaradt a voronyezsi kormányzó 1895. május 29-i keltezésű, a Birodalmi Régészeti Bizottságnak címzett levele, melyben szerepel a sír leletanyagának tételes felsorolása. Az archívumban a tárgyak fotói is megtalálhatók. 1897-ben a leletek bekerültek a Moszkvában található Birodalmi Orosz Történeti Múzeumba (mai neve: Állami Történeti Múzeum), s jelenleg is itt vannak kiállítva. A vorobjovkai sírt a 20. század eleje óta rendszeresen megemlítik a magyar őshazakutatással foglalkozó munkákban. Ebben a tanulmányban a szerző a sír régészeti kontextusát vizsgálja, és ún. magyar típusú leleteket mutat be a Középső-Don vidékéről. Ezenkívül elkülöníti egymástól a szláv borsevói kultúra és a szaltovo–majaki kultúra lelőhelyeit, amelyek egyidősek lehettek a vorobjovkai sírral, és értékeli a sír párhuzamaiként említhető leleteket.