Az Altaj a türk kor előtti periódusban (Jaloman II. lelőhely kutatási eredményei alapján)

Алексей А. Тишкин / Alekszej A. Tyiskin

Hadak útján. A népvándorláskor kutatóinak XXIX. konferenciája. Budapest, 2019. november 15–16. 29th Conference of scholars on the Migration Period. November 15–16, 2019, Budapest

MŐK Kiadványok 4.1 (2022) 15–38

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2021.4.1_03

 

download pdf

 

Важность археологических раскопок памятников Алтая, которые относятся к предтюркскому или жужанскому времени, обусловлено не только слабой степенью изученности этого исторического периода в Центральной Азии, но и необходимостью детального понимания генезиса тюркской культуры, тюркской общности и тюркской государственности. Влияние раннесредневекового тюркского наследия оказалось настолько велико, что оно до сих пор присутствует в евразийском языковом пространстве. Истоки такого феномена, оформившегося на Алтае, базировались на основе взаимодействия автохтонного полиэтничного населения с пришлым консолидированным кланом Ашина. Успеху последующего господства способствовали многие факторы, о которых теперь можно узнать из результатов археологических исследований и немногочисленных письменных упоминаний. Существенный конгломерат разноплановых материальных источников был получен при раскопках курганов предтюркского времени на погребально­поминальном комплексе Яломан­II в Центральном Алтае. Эти материалы соотносятся с верх­уймонским этапом булан-кобинской археологической культуры, памятники которой прослеживаются на протяжении длительного периода и отражают влияние трех крупных кочевых империй, существовавших в Азии и последовательно возглавляемых хунну (сюнну), сяньби (сяньбэй) и жужанями (жуань­жуанями). Публикация детального описания погребальной практики и приводимые иллюстрации с отдельными находками позволяют лишь частично отразить мир кочевников Алтая предтюркского времени.

Ключевые слова: Алтай, предтюркское время, курган, погребальная практика, материальная культура, конское снаряжение, вооружение, радиоуглеродное датирование

 

Az Altaj közvetlenül a türk kort megelőző (vagy zsuanzsuan) periódusának régészeti emlékei Közép-Ázsiában gyenge kutatottságuk ellenére megkerülhetetlenül fontosak a türk kultúra, közösség és államiság létrejöttének megértéséhez. A kora középkori türkök hatása olyan erőteljes volt, hogy az máig észlelhető az eurázsiai nyelvek körében. Ennek az Altajban létrejött jelenségnek az alapját az autochton, soknemzetiségű lakosság, és a bevándorolt és megerősödött Asina klán kölcsönhatása jelentik. Az ezután következő államalapítási sikerekben sok tényezőnek volt szerepe, melyeket jelenleg a régészeti feltárásokból és a kevés írásos forrásból tudunk megismerni. A Közép-Altajban található, türk kort megelőző temetkezési-megemlékezési komplexum Jaloman II. lelőhely feltárásán az anyagi kultúra különböző eredetű elemeinek együttesét sikerült feltárni. Ezek az anyagok a bulan-kobinszkaja kultúra verhujmoni fázisába tartoznak. A kultúra lelőhelyei tág időhatárok közé keltezhetőek, és három nagy, az adott térségben egymást időrendben követő ázsiai nomád birodalom hatása figyelhető meg bennük: a hunok (hiung-nuk) a szienpik (szienpejek) és a zsuanzsuanok által vezetett birodalmaké. Jelen cikk a temetkezések részletes leírásával és az egyes tárgyakat is ábrázoló képanyag segítségével csak részleteiben tudja megmutatni az Altaj nomádjainak világát a türk kor előtti periódusban.

Kulcsszavak: Altaj, türk kort megelőző periódus, kurgán, temetkezés, anyagi kultúra, lószerszám, fegyverzet, radiokarbon vizsgálat