Még egyszer a volgai bolgároknál megtalálható, Káma menti és nyugat-uráli eredetű kézzel formált kerámiáról, az etnokulturális meghatározásukról folyó vita kapcsán

Анна Ф. Кочкина / Anna F. Kocskina

III-й Международный мадьярский симпозиум по археологии. Будапешт, 6–10 июня 2016 г. ‒ 3. Nemzetközi Korai Magyar Történeti és Régészeti Konferencia. Budapest, 2016. június 6–10.

MŐT Kiadványok 6 (2018) 265–277

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2018.6_17

 

download pdf

 

Ключевые слова: Волжская Болгария, Муромский городок, Красносюндюковское I городище, ке-рамика прикамско-приуральских истоков, сравнительный анализ, технико-технологический анализ

Одной из групп керамического комплекса памятников Волжской Болгарии X – начала XIII вв. является лепная керамика, которая по своему происхождению связана с носителями прикамско-приуральских археологических культур, что убедительно показала в своих исследованиях Т. А. Хлебникова (1984). Эти выводы были под-креплены исследованием технологии изготовления керамики Волжской Болгарии, которое было проведено И. Н. Васильевой (1993). В последние годы в контексте мадьярской (шире угорской) проблемы вновь актуа-лизировались вопросы об этнокультурных истоках традиционных групп керамики у волжских болгар, в част-ности, с гребенчато-шнуровой орнаментацией (VII группы по типологии Т. А. Хлебниковой). Р. Д. Голдина (2013) в остро дискуссионной статье показала, что некоторые выводы об этнической атрибуции культур с гребенчато-шнуровой керамикой декларативны и необоснованны. В статье на материалах двух болгарских памятников домонгольского периода: Муромский городок (Самарское Поволжье) и Красносюндюковское I го-родище (Ульяновское Поволжье) – приводится характеристика керамики прикамско-приуральских истоков в рамках традиций болгарского гончарства, обращается внимание на различия в соотношении разных групп в керамическом комплексе каждого памятника.

 

Kulcsszavak: Volgai Bolgária, Muromszkij gorodok, krasznoszjungyukovszkojei I. erődített település, Káma- és Urál-vidéki eredetű kerámia, összehasonlító elemzés, készítéstechnikai elemzés

A 10. századi és 13. századeleje közé keltezett volgai bolgár lelőhelyek egyik jellemző kerámiatípusa a kézzel formált kerámia, amelynek eredete a Káma mente és az Urál nyugati előterének régészeti kultúráihoz köthető. Ezt a korábbiakban T. A. Hlebnyikova már meggyőzően bemutatta (1984). Az ő következtetéseit I. N. Vasziljeva kutatásai is megerősítették, aki a volgai bolgár kerámia készítéstechnikájával foglalkozott (1993). Az utóbbi években a magyar (tágabb értelemben ugor) probléma kontextusában újra aktuálissá váltak a volgai bolgároknál megfigyelhető hagyományos kerámiatípusok, többek között a fésűs-zsinegdíszes motívum (T. A. Hlebnyikova tipológiája szerinti VII. csoport) et-nokulturális meghatározásával kapcsolatos kérdések. R. D. Goldina hevesen vitatott cikkében (2013) bemutatta, hogy néhány, a fésűs-zsinegdíszes motívummal ellátott kerámiát használó kultúrák etnikai meghatározásáról hozott követ-keztetés önkényes és megalapozatlan. Tanulmányunkban két, a tatárjárás előtti korszakra keltezhető bolgár lelőhely leletanyagát tekintjük át, Muromszkij gorodokot (szamarai Volga-vidék) és a krasznoszjungyukovszkojei I. erődített települést (uljanovszki Volga-vidék). A volgai bolgár fazekashagyományok kontextusában leírtuk a Káma- és Urál- vidéki eredettel rendelkező kerámia jellemzőit, és felhívtuk a figyelmet a két vizsgált lelőhelyen lévő különböző kerámia típusok közötti eltérésekre.