Kusnarenkovói kultúra vagy pszeudokusnarenkovói kerámiatípus a Tobol és az Irtis mentén

Александр С. Зеленков / Alekszandr Sz. Zelenkov

Hadak útján. A népvándorláskor kutatóinak XXIX. konferenciája. Budapest, 2019. november 15–16. 29th Conference of scholars on the Migration Period. November 15–16, 2019, Budapest

MŐK Kiadványok 4.1 (2022) 55–72

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2021.4.1_05

 

download pdf

 

В статье анализируется группа керамики с раннесредневековых памятников Тоболо­Иртышья, закрепившаяся в историографии как кушнаренковская. Результаты исследования данного типа посуды в контексте керамических напластований Усть­Терсюкского и Коловского городищ доказывают невозможность выделения отдельного ее слоя. Данные фрагменты керамики не образуют серии и последовательностей на поселениях, вынуждая рассматривать их в рамках бакальского, карымского и потчевашского типов керамики в виде образцов импорта. Эта гипотеза подтвердилась при анализе погребального обряда, где могилы с «кушнаренковскими» чертами не образовали специфической группы. Иное происхождение данной гончарной традиции доказывают результаты изучения пропорциональности форм, где образцы сосудов с могильников Усть­Тара­7, Перейминского, Устюг­1 и Ревды­5, показали явное отличие от традиционных для Западной Сибири форм потчевашских (горносталевских), бакальских и карымских типов керамики. В следствие этих данных, автором предлагается закрепить «псевдокушнаренковский тип» за посудой, предположительно имеющей свои истоки в гончарстве населения степного Приаралья и Южного Урала, считая ее импортом и материальным свидетельством трассовых секвенций в течение IV–VII вв. н.э.

Ключевые слова: раннее средневековье Западной Сибири, псевдокушнаренковский тип керамики, бакальский, потчевашский, карымский типы памятников

 

A cikkben a Tobol és Irtis mentének kora középkori lelőhelyeiről előkerült kerámiák egy csoportja kerül elemzésre, melyeket a kutatásban kusnarenkovói kerámiának értékeltek. Az Uszty-Tyerszjuk és a Kolovszkoje gorogyiscse lelőhelyek ezen típusú edényeinek, és ezen kerámiákat tartalmazó rétegeinek vizsgálata bizonyítja, hogy nem lehet olyan rétegeket elkülöníteni, melyekben kizárólag ilyen típusú kerámiák fordulnának elő. A töredékek nem képeznek sorozatot és folyamatosságot a telepeken, ezért a legvalószínűbb, hogy a bakalszkojei, karimi és potcsevasi kultúrákon belül kell értelmezni őket, mint import tárgyakat. Ezt a hipotézist erősíti a temetkezési rítus elemzése is, ugyanis a „kusnarenkovói” jellegeket mutató sírok nem alkotnak külön csoportot. A külső származás tézisét erősíti az edények alaktani vizsgálatának eredménye is, ugyanis az Uszty-Tara 7, Perejmai temető, Usztyug 1 és Revda 5 temetőkből származó kerámiák élesen elütnek a Nyugat-Szibériában hagyományos potcsevasi (gornosztalevói), bakalszkojei és karimi típusú kerámiáktól. Ezen adatok fényében a szerző a „pszeudokusnarenkovói típus” kifejezés használatát tartja megalapozottnak, amelynek gyökerei feltehetően az Aral-tó mente sztyeppi részének lakosságától és a Dél-Urálból erednek, importnak tarthatóak és tanúskodnak a tárgyalt térség kapcsolatairól a Kr. u. 4‒7. században.

Kulcsszavak: a kora középkor Nyugat-Szibériában, pszeudokusnarenkovói kerámiatípus, potcsevasi (gornosztalevói), bakalszkojei és karimi típusú kerámiák