Археологически и художествени паралели на византийския меч от гроб № 55 в некропола Гарабонц I (втора половина на IX век)

Valeri Yotov / Валери Йотов

Hadak útján. A népvándorláskor kutatóinak XXIX. konferenciája. Budapest, 2019. november 15–16. 29th Conference of scholars on the Migration Period. November 15–16, 2019, Budapest

MŐK Kiadványok 4.1 (2022) 153–168

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2021.4.1_11

 

download pdf

 

The author stops attention on the famous sword that was discovered in the 80ies of 20th century in grave No 55 of the Garabonc I necropolis, Hungary. In 2011, the author wrote an article in attempt to systematize a few types of Byzantine swords. One of the types of swords he called „Garabonc type” – according to this weapon found in a sure archeological context. To date, „Garabonc type” is represented by six pieces – swords and/ or their details. The swords of this type are one-handed and consist of a blade with sword­guards and hemispherical pommel on top. According the author, the closest artistic parallels to the „Garabonc type” of swords are depicted in famous manuscript of „The Homilies of Saint Gregory of Nazianzus” that was completed in Constantinople in 879–882, where similar swords are shown in four folios of the book. The discussed here sword type may be determined as a Byzantine invention and maybe it was produced in the empire. This has also been proved by some other works of art, although dated to a later period (9th–10th centuries). The author, accepted for most possible the hypothesis proposed by the first researcher B. M. Szőke that the Garabonc sword was transferred in the lands south of Balaton Lake by Bulgars­mercenaries. Most possibility that, they have joined the retinue of Prince Pribina, the head of the Blatna Principality and his son Chezil around the second third of 9th century.

Keywords: Garabonc; Byzantine swords; typology of the sword­guards; Homilies of St Gregory of Nazianzus; Blatnograd / Zalavár, Proto­Bulgarians

 

Авторът спира вниманието си върху известния по няколко публикации меч, който е открит през осемдесетте години на XX век в гроб № 55 в некропола Гарабонц I, Унгария. В 2011 г., авторът пу-бликува статия в която е направен опит за систематизация на някои типове „византийски“ мечове. В тази статия, един от типовете мечове е определен като „Гарабонц“, по името на некропола и на основание откриването му в сигурна археологическа среда. Към днешна дата, типът „Гарабонц“ е представен от 6 примера – цели мечове и детайли. Те могат да се охарактеризират като: едноръчни; с елипсовиден в сечение клин; предпазител с втулки и полусферичен накрайник на дръжката. Според автора, найблизките художествени паралели на мечовете от типа „Гарабонц“ са четири сцени от ми-ниатюри в знаменития богато илюстриран ръкопис „Беседите на Свети Григорий Назиански“, който е създаден в Константинопол през 879–882 г. Разглежданият меч от некропола Гарабонц I е определян като византийски и най-вероятно е произвеждан в империята. Такъв извод се потвърждава и от някои други произведения на изкуството, макар и от по-късен период (X–ХI век). Авторът приема предложената от първия изследовател на некропола Гарабонц I B. M. Szőke хипотеза, че мечът от гроб № 55 е пренесен в земите на юг от езерото Балатон от българи-наемници като най-възможната. Най-вероятно, последните са се присъединили към странстващата около втората третина на IX век и достигнала до земите на Долния Дунав свита на княз Прибина и неговия син Коцел – по-късно владетели на Блатненското княжество.

Ключевые слова: Гарабонц,