A késő avar kori (7. század vége – 9. század eleje) öntött bronz övveretek

tipológiai felosztása

Gábor Fancsalszky

Hadak útján. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája. Esztergom, 2014. november 4–6. Conference of young scholars on the Migration Period. November 4–6, 2014, Esztergom

MŐT Kiadványok 3.1 (2015) 813–829

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2015.3.1_30

 

download pdf

 

The main goal of the above rather dry list was to take the first tentative step towards the acutely needed classification of the accumulated archaeological material. Based on my own research, I shall here outline the conclusions that can be drawn for the belt sets with figural ornament. The analysis is based on the personal examination of the ornament and composition of 571 objects, all of which were separately drawn. The most interesting pieces were also ana-lysed using magnified interpretative drawings. The distribution of individual types was mapped. The map showing the workshop areas were based on the comparison and analysis of these maps.

Keywords: Late Avar period, cast bronze belt mounts, typology, current studies on vegetal and geometric ornament

 

A késő avar kori öntött bronz övveretek mintakincse az avar korszak második felének (670/700–829) jellemzője. Az anyag tipológiai beosztása az érintkező kultúrák (frank, szláv, bizánci, bol-gár) hasonló anyagcsoportjainak konkordanciája miatt szükséges. A csoportosítás elemei: állat- és emberábrázolás, geometrikus és növényi motívumok.

Tisztában vagyok a régészeti tipológia beosztási rendszereinek önkényességével, de véle-ményem szerint a kellő nagyságú anyag belső összefüggései mégis adnak olyan támpontokat, amelyek alapján érdemes hozzálátni a csoportok rendszerezéséhez. A dolgozatban az övveretek feldolgozásának módszertanára teszek javaslatot, kiegészítve ezt saját eredményeim összefogla-lásával. Ez utóbbiak nagyrészt az alakos ábrázolású nagyszíjvégekre vonatkoznak, ennek ered-ményeit tükrözi az 5. pont. A módszertani felosztás finomítása a 2007-ben megjelent munkám kéziratának lezárása után kialakult véleményemet tükrözi.

Meggyőződésem, hogy a késő avar kori övveretek látszólagos homogenitását azoknak minél precízebb csoportokra osztásával fel lehet oldani. Ennek alapja a tárgyak elemzése anyaguk, méretük, ábrázolásuk alapján. Ez utóbbinál meg kell próbálni a motívumok eredetének és stílu-sának meghatározását. A leleteket azonban nem csak önmagukban kell vizsgálni. Értékelésük-höz hozzátartozik az eltemetett személy neme és életkora, egyéb fontos mellékletei (fegyverek és ló, vagy lóra utaló szerelékek), helye és rangja a temetőn belül.

A fenti példákból világosan látszik az anyag összetettsége és a terminológia esetlegessége. Írásunk célja főleg az, hogy mindkét kérdésben megoldási javaslatot vessen fel. Természete-sen tisztában vagyunk azzal, hogy ilyen esetekben a termékeny vita az egyetlen lehetséges előre vezető út.