Korai magyar harcossír a Dnyeszter alsó folyásának bal partvidékéről

Максим В. Квитницкий ‒ Николай П. Тельнов ‒ Виталий С. Синика ‒ Аттила Тюрк / Makszim V. Kvitnyickij ‒ Nyikolaj P. Tyelnov ‒ Vitalij Sz. Szinyika ‒ Türk Attila

Первый Молдо‒Венгеский археологический круглый стол, посвященнный вопросам раннего средневековья Восточной Европы. Кишинёв, 10‒11 июня 2015. / I. moldáv‒magyar régészeti kerekasztal konferencia Kelet-Európa kora középkoráról. Kisinyov, 2015. június 10–11.

MŐK Kiadványok 1 (2020) 205–232

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2020.1_11

 

download pdf

 

В статье анализируется раннесредневековый погребальный комплекс Глиное/Водовод 14/2, исследованный в 2018 г. на левобережье Нижнего Днестра. Погребение было впущено в скифский курган. В состав инвентаря входили боевые топор и нож, костяные накладки на лук, колчан со стрелами, золотая и серебряная фольга. Анализ погребального обряда и инвентаря позволили датировать захоронение Глиное/Водовод 14/2 второй по-ловиной IX ‒ рубежом IX‒X вв. и связать его с древними венграми. Исследованный комплекс дополняет список погребальных памятников, маркирующих территорию обитания венгерских племен перед обретением родины.

Ключевые слова: Левобережье Нижнего Днестра, раннее средневековье, венгры, погребение, боевой нож, лук, колчанный набор, топор, фрагменты золотой фольги

 

A tanulmány egy kora középkori temetkezést, a Dnyeszter alsó folyásának bal partvidékén 2018-ban feltárt Glinoje-Vodovod lelőhely 14. kurgánjának 2. sírját mutatja be. A temetkezést másodlagosan ásták be egy szkíta kurgán feltöltésébe. A sírból a következő mellékletek kerültek elő: harci kés és fokos, íjcsontok, tegezkészlet (nyílhegyek), valamint arany- és ezüstlemez töredékei. A sírmellékletek és a temetkezési rítus elemzése alapján a Glinoje-Vodovod lelőhely 14. kurgánjának 2. sírja a 9. század második fele és a 9–10. század fordulója közé keltezhető, és a korai magyarokkal hozható összefüggésbe. Ezzel a lelőhellyel tovább bővül azon sírleletek köre, amelyek alapján körvonalazható a ma-gyar szállásterületek elhelyezkedése közvetlenül a honfoglalás előtt.

Kulcsszavak: A Dnyeszter alsó folyásának bal partvidéke, kora középkor, magyarok, temetkezés, harci kés, íj, tegezkészlet, balta, aranylemez-töredékek