Újabb leletek az ujelgi temetőből

Сергей Г. Боталов / Szergej G. Botalov

III-й Международный мадьярский симпозиум по археологии. Будапешт, 6–10 июня 2016 г. ‒ 3. Nemzetközi Korai Magyar Történeti és Régészeti Konferencia. Budapest, 2016. június 6–10.

MŐT Kiadványok 6 (2018) 47–62

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2018.6_04

 

download pdf

 

Ключевые слова: Уелги, погребальный комплекс, средневековая археология, археологические ком-плексы

Статья посвящена исследованию погребального комплекса Уелги. На сегодняшний день полностью исследо-ваны курганы №№ 8, 9, 32, 51, где в общей сложности выявлено до 30 погребений. Из них четыре оказались относительно неразграбленными (курган № 9, погребение 7; курган № 32, погребения 1, 3, 11). Обнару-женные наиболее ранние комплексы, датируемые в пределах IX-го века, имеют местную кушнареновско-караякуповскую основу. Этот факт позволяет предполагать, что формирование последующей массы синкретического уелгинского населения рубежа IX–X и X–XI вв. осуществлялось именно на этой автохтонной платформе.

 

Kulcsszavak: Ujelgi, temetkezőhely, középkori régészet, régészeti leletegyüttesek

A cikk az ujelgi temetkezőhely kutatásának újabb eredményeit foglalja össze. Ezen a lelőhelyen eddig a 8., 9., 32. és 51. kurgánt sikerült teljes mértékben feltárni, ami összesen 30 sír előkerülését jelentette. Ezek közül 4 volt bolygatatlan (9. kurgán 7. sír, 32. kurgán 1., 3. és 11. sír). A legkorábbi leletegyüttesek a 9. századra keltezhetők, és helyi kusnarenkovói–karajakupovói előzményekkel bírnak. Ez a tény lehetővé teszi annak a feltételezésnek a megfogalmazását, hogy az az összetett népesség, amely a lelőhelyet a 9–10. és a 10–11. században használta, az említett kusnarenkovói–karajakupovói ‘őslakos’ népesség alapjain jött létre.