Az uráli és kazah sztyeppék ’bajszos’ kurgánjai (tipológia és kronológia)

Иван В. Грудочко / Ivan V. Grudocsko

III-й Международный мадьярский симпозиум по археологии. Будапешт, 6–10 июня 2016 г. ‒ 3. Nemzetközi Korai Magyar Történeti és Régészeti Konferencia. Budapest, 2016. június 6–10.

MŐT Kiadványok 6 (2018) 63–90

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2018.6_05

 

download pdf

 

Ключевые слова: курганы с «усами», раннее средневековье, кочевники, степь, погребальные комплексы, керамика, вооружение, полихромный стиль, радиокарбонная хронология

В работе обсуждается типология и хронология курганов с «усами» урало-казахстанских степей. Разнообразие архитектурных форм показывает, что данные памятники часто строились вблизи объектов более ранних эпох, что повлияло на их первичную культурно-хронологическую идентификацию в рамках эпохи ранних кочевников. На современном этапе становится более очевидным, что от этой версии следует отказать-ся. Полученные в последнее десятилетие данные радиоуглеродного анализа в сочетании с типологически-ми датировками предметного комплекса позволяют относить курганы с «усами» к V–VII вв. н.э. Вместе с немногочисленными погребальными комплексами (Боровое, Кара-Агач, Канаттас и др.) они составляют культурно-хронологический горизонт, сменивший в конце IV – начале V вв. гунно-сарматский. Примерно ко второй половине VII в. относится финал традиций курганов с «усами», связанный с перемещением новых групп населения с востока.

 

Kulcsszavak: ’bajszos’ kurgánok, kora középkor, nomádok, sztyepp, temetkezőhelyek, kerámia, fegyver, polikróm stílus, radiokarbon keltezés

A cikkben a szerző az uráli-kazak sztyeppről ismert ’bajszos’ kurgánok tipológiáját és kronológiáját tekinti át. Az egyes kurgánok különböző kivitelezési formái arra utalnak, hogy ezeket a síremlékeket gyakran korábbi időszakokból származó emlékekhez közel építették fel, emiatt ezeket a lelőhelyeket kezdetben a korai nomádok idejére keltezték. A kutatás mai állása szerint azonban már egyértelmű, hogy ezt a verziót el kell vetnünk. Az elmúlt évtized radiokarbon adatai és a tárgytípusok tipokronológiai elemzésének összevetése alapján a ’bajszos’ kurgánokat a Kr. u. 5‒7. századra keltezhetjük. A kisszámú temetkezőhely (Borovoje, Kara-Agacs, Kanattasz, stb.) önálló kulturális-időrendi horizontot alkot, amely a Kr. u. 4. század vége ‒ 5. század eleje környékén felváltotta a hun‒szarmata horizontot. Körülbelül a 7. század második felében szűnt meg a ’bajszos’ kurgánokba történő temetkezés szokása, amely egy kelet felől érkező új népesség beköltözésével hozható összefüggésbe.