A Kárpát–Dnyeszter régióból származó öv- és tarsolygarnitúrák díszítményeiről

Светлана C. рябцева / Szvetlana Sz. Rjabceva (†)

Первый Молдо‒Венгеский археологический круглый стол, посвященнный вопросам раннего средневековья Восточной Европы. Кишинёв, 10‒11 июня 2015. / I. moldáv‒magyar régészeti kerekasztal konferencia Kelet-Európa kora középkoráról. Kisinyov, 2015. június 10–11.

MŐK Kiadványok 1 (2020) 169–184

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2020.1_09

 

download pdf

 

Длинные пояса, украшенные многочисленными бляшками, были характерны для европейской мужской моды IX – первой половины XI вв. В Пруто-Днестровском регионе, а именно на территории Республики Молдова, несколько подобных поясов было найдено на поселениях и в погребениях. Пока мы располагаем данными о трех подобных находках. Первый поясной набор IX в. был найден в кургане близ Слободзеи (Приднестровье). Подоб-ные слободзейским поясные бляшки известны из клада Рэдукэнень в Румынии, датируемого концом IX – первой половиной X вв. Такие же украшения были представлены на Больше-Тиганском могильнике в Уральском реги-оне, а также на ряде памятников в Украине (возможно, маркирующих присутствие венгров на территории Ателькузы). Второй поясной набор был найден в кургане № 3 близ села Старые Бэдражи (Единецкий район). Подобные пояса распространены в памятниках первой половины X – первой половины XI вв. в Центральной и Юго-Восточной Европе. Некоторые специфические элементы таких поясов известны на территории Вен-грии, Словакии, Румынии, но чаще они встречаются в памятниках Болгарии. По всей видимости, с этой же традицией связаны и некоторые находки с территории Украины. Третий поясной набор был найден на горо-дище Екимауцы (Резинский район). Поселение датируется концом IX – первой половиной XI вв. Его основными жителями были славяне. В X – начале XI вв. бляшки, подобные екимауцким, известны в Восточной, Централь-ной и Юго-Восточной Европе. Но наиболее близкие к екимауцким находки происходят из Нижнего Подунавья и с Балкан. Таким образом, в Пруто-Днестровском регионе поясные наборы происходят из разных типов па-мятников, оставленных оседлым и кочевым населением. Они отражают средневековую моду конца IX – начала XI вв. и контакты местного населения с выходцами из Восточной, Юго-Восточной и Центральной Европы.

Ключевые слова: Длинные пояса, накладки, Пруто-Днестровский регион, культурные контакты

 

A veretekkel gazdagon díszített hosszú övek használata a 9. század és a 11. század első fele közötti időszakban volt jellemző az európai férfiviseletre. Néhány ilyen öv a Prut–Dnyeszter régióban, egészen pontosan a mai Moldova területén található temetkezésből és településről is előkerült. Ebből a régióból jelenleg három ilyen leletet ismerünk. Az egyik övgarnitúra a Szlobodzeja (Dnyeszter-melléki Moldáv Köztársaság) közelében feltárt kurgánból származik, és a 9. századra keltezhető. A szlobodzejai övveretekhez hasonló leletek a romániai Răducăneni közelében előkerült kincslelet anyagából ismertek (9. század vége – 10. század első fele). Ugyanilyen övdíszeket találtak az Urál vidékén feltárt Bolsije Tyigani-i temetőben és számos ukrajnai lelőhelyen is (ez utóbbiak talán az etelközi magyarok régészeti hagyatékához tartoznak). A másik öv-garnitúra a Sztarije Bedrazsi (Bădragii Vechi, Edineți járás) közelében található lelőhely 3. kurgánjából származik. Ennek párhuzamai a 10. század első fele és a 11. század első fele közé keltezhető közép- és délkelet-európai lelőhelyekről ismer-tek. Ezen övtípus néhány jellemző eleme a mai Magyarország, Szlovákia és Románia területéről is ismert, de leggyakrabban bulgáriai lelőhelyeken fordulnak elő. Feltehetően néhány ukrajnai tárgy is ezzel a leletkörrel hozható összefüggésbe. A harmadik övgarnitúra az echimăuți erődített településről (Rezinai járás) származik. A lelőhely, amelyet egy alapvetően szláv népesség használt, a 9. század vége és a 11. század első fele közé keltezhető. Az echimăuți veretek párhuzamai Kelet-, Közép- és Délkelet-Európa 10. századi – 11. század eleji leletanyagából ismertek. A legközelebbi párhuzamok az Al-Duna vidékén és a Balkánon kerültek elő. A Prut–Dnyeszter régióból jelenleg ismert övgarnitúrák különböző típusú lelőhelyekről származnak (kurgán, erődített település), így tehát ezek a tárgyak a letelepedett és nomád életmódot folytató népességekhez köthető lelőhelyeken egyaránt előfordulhatnak. A vizsgált leletek a 9. század végi – 11. század eleji viselethez köthetők, és jól mutatják a régió lakosságának kelet-, közép- és délkelet-európai kapcsolatrendszerét.

Kulcsszavak: Hosszú övek, övveretek, Prut–Dnyeszter régió, kulturális kapcsolatok