Egy nomád temetkezés az Al-Duna bal partvidékéről a korai magyarság kutatásának tükrében

Максим в. Квитницкий – Николай п. Тельнов – Виталий С. Синика – Аттила Тюрк / Makszim V. Kvitnyickij ‒ Nyikolaj P. Tyelnov – Vitalij Sz. Szinyika ‒ Türk Attila

Первый Молдо‒Венгеский археологический круглый стол, посвященнный вопросам раннего средневековья Восточной Европы. Кишинёв, 10‒11 июня 2015. / I. moldáv‒magyar régészeti kerekasztal konferencia Kelet-Európa kora középkoráról. Kisinyov, 2015. június 10–11.

MŐK Kiadványok 1 (2020) 233–251

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2020.1_12

 

download pdf

 

В статье анализируется раннесредневековый погребальный комплекс Плавни-II 1/2, исследованный в 1990 г. на левобережье Нижнего Дуная. Погребение было впущено в курган раннего бронзового века. В состав инвен-таря входили пара боевых ножей, костяные накладки на лук, колчан со стрелами, золотая фольга. На одном из фрагментов фольги находится изображение мужского лица. Анализ погребального обряда и инвентаря по-зволил датировать захоронение Плавни-II 1/2 второй половиной IX – первыми десятилетиями X в. и связать его с древними венграми. Исследованный комплекс дополняет список погребальных памятников, маркирую-щих территорию обитания венгерских племен перед обретением родины.

Ключевые слова: Левобережье Нижнего Дуная, раннее средневековье, венгры, погребение, боевые ножи, лук, колчанный набор, топор, фрагменты золотой фольги, изображение личины

 

A tanulmány az Al-Duna bal partvidékén található Plavnyi-II. lelőhelyen 1990-ben feltárt 1. kurgán 2. számú, kora középkori sírját mutatja be. A temetkezést másodlagosan ásták be egy kora bronzkori kurgán feltöltésébe. A sírból a következő mellékletek kerültek elő: 2 harcikés, íjcsontok, tegezkészlet (nyílhegyek), valamint aranylemez-töredékek.

Utóbbiak közül az egyik példányon egy férfi arc ábrázolása látható. A sírmellékletek és a temetkezési rítus elemzése alapján a Plavnyi-II. lelőhely 1. kurgánjának 2. sírja a 9. század második fele és a 10. század első évtizedei közé keltezhető, és a korai magyarokkal hozható összefüggésbe. Ezzel a lelőhellyel tovább bővül azon sírleletek köre, amelyek alapján körvonalazható a magyar szállásterületek elhelyezkedése közvetlenül a honfoglalás előtt.

Kulcsszavak: Az Al-Duna bal partvidéke, kora középkor, magyarok, temetkezés, harci kés, íj, tegezkészlet, balta, aranylemez-töredékek, arcábrázolás