A szargatkai és gorohovói kultúra történeti interpretációja. A korai vaskor Nyugat-Szibéria erdős sztyeppi területén a régészeti adatok alapján

Наталья П. Матвеева / Natalja P. Matvejeva

III-й Международный мадьярский симпозиум по археологии. Будапешт, 6–10 июня 2016 г. ‒ 3. Nemzetközi Korai Magyar Történeti és Régészeti Konferencia. Budapest, 2016. június 6–10.

MŐT Kiadványok 6 (2018) 15–34

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2018.6_02

 

download pdf

 

Ключевые слова: ранний железный век, cаргатская и гороховская культурa, Западно-Сибиирская равнина, лесостепь, угры-прамадьяры

Саргатская и гороховская культуры: исторические судьбы. Ранний железный век западносибирской лесостепи по археологическим данным

Исходя из лингвистической концепции о разделении обских и лесостепных угро-язычных групп в середине I тыс. до н.э., автор считает правомерной дискуссию о вероятной прамадьярской принадлежности населе-ния гороховской и саргатской культур раннего железного века западносибирской лесостепи. На основе ши-рокого круга источников, полученных в 1980‒2000-е годы, проводится ревизия специфики археологических памятников, краниологических и одонтологических данных в аспекте поиска этноотличительных признаков. Дана характеристика, экономики, системы расселения, образа жизни, особенностей домостроительства, ведущих традиций могильных конструкций и мемориальных сооружений, верований, социальной структуры саргатского населения, внешнего облика людей по предметам искусства и данным реконструкции лица по черепу. Показана многокомпонентность культуры, асинхронные субстратные и суперстратные ее состав-ляющие, указывающие на полиэтничность общества с доминирующими восточно-иранскими чертами, так что о крупном гомогенном прамадьярском этносе говорить не приходится. Однако, существенные расовые отличия в составе населения и существование локальных вариантов погребального обряда и орнаментики оставляют вопрос о возможном проживании на территории саргатского раннегосударственного объедине-ния прамадьярских групп открытым.

 

Kulcsszavak: kora vaskor, szargatkai és gorohovói kultúra, Nyugat-szibériai-alföld, erdős sztyepp, a magyarok elődei

Abból a nyelvészeti koncepcióból kiindulva, hogy az Ob menti és erdős sztyeppi ugorok a Kr. e. I. évezred közepén szétváltak, a szerző elismeri, hogy van létjogosultsága az arról a feltevésről szóló vitának, amely szerint a későbbiekben nyugat felé elvándorló magyarok elődei a szargatkai és gorohovói kultúrát alkotó nyugat-szibériai erdős sztyeppi területeken élt kora vaskori népességgel éltek együtt. Az 1980‒2000-es évek közötti új kutatási eredmények alapján azonban revízió alá kell venni az etnikumjelző tulajdonságokat meghatározó régészeti, valamint koponya- és fogvizsgálati szempontokat. Jelen írás ismerteti a szargatkai népesség gazdaságáról, életmódjáról, házépítési szokásairól, sírépítményeiről, illetve egyéb kultikus hagyományairól, hiedelemvilágáról, társadalmáról, valamint a művészeti tárgyak és az arcrekonstrukciók alapján az akkor élt emberek külsejéről rendelkezésre álló adatokat. Ennek a kultúrának összetettsége az alapnépesség és a különböző időszakokban beköltözött népelemek polietnikus társadalmában mutatkozik meg, amelyben a kelet-iráni elemek domináltak. Így tehát homogén ősmagyar etnikai egységről a szargatkai kultúra kapcsán nem beszélhetünk, ugyanakkor e kultúra népességén belül megfigyelhetőek lényeges etnikai különbségek, valamint a temetkezési szokások és az ornamentika különböző helyi variánsai miatt nem zárható ki az sem, hogy a magyarok elődeinek egy csoportja a korai államiság jellemzőit mutató szargatkai kultúra területén élt.