A korobcsinói csésze

Алексей В. комар / Olekszij V. Komar

Первый Молдо‒Венгеский археологический круглый стол, посвященнный вопросам раннего средневековья Восточной Европы. Кишинёв, 10‒11 июня 2015. / I. moldáv‒magyar régészeti kerekasztal konferencia Kelet-Európa kora középkoráról. Kisinyov, 2015. június 10–11.

MŐK Kiadványok 1 (2020) 135–156

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2020.1_07

 

download pdf

 

В статье анализируется серебряная чаша из погребения типа Субботцев у с. Коробчино в Нижнем Поднепровье, атрибутированная в первых публикациях как продукция восточносогдийских центров торев-тики. Расположение следов пайки на сосуде демонстрирует, что в древности он имел ручку с площадкой под большой палец, характерную для кружек и металлических чашек согдийского, тюркского и китайского производства. Но ряд ошибок и небрежностей, допущенных ремесленником в процессе изготовления сосуда и его декорирования, в комплексе с оригинальной формой чашки, не находящей точных аналогий среди вы-борки металлических чаш, чашек и кружек VIII‒IX вв., не позволяют считать чашу из Коробчино изготов-ленной в стационарных мастерских Согда. Цветочный декор сосуда близок оформлению блюд из Слудки и Кытманова, принадлежащих к «школе А» согдийской торевтики по Б. А. Маршаку, несомненно повлиявшей серьёзным образом на торевтику салтовской культурно-исторической общности. Исполнение бутонов чаш-ки из Коробчино ближе всего именно салтовским украшением пояса и сбруи. Эти обстоятельства позволяют заключить, что сосуд изготовлен в салтовской ремесленной среде в 30‒40-х гг. IX в., в период союзнических отношений древних мадьяр с Хазарским каганатом.

Ключевые слова: памятники типа Субботцев, салтовская культурно-историческая общность, древние мадьяры, Хазарский каганат, торевтика, металлические сосуды

 

A tanulmány egy ezüstcsészét elemez, amely a Dnyeper alsó folyásvidékén, Korobcsino település határában került elő egy szubbotci típusú sírból. A leletet az első publikációk a keleti szogd fémművesség egyik központjának termékeként határozták meg. A tárgyon látható forrasztásnyomok arról tanúskodnak, hogy egykor olyan hüvelykujjtartós füle volt, amely a szogd, türk és kínai eredetű fémcsészékre jellemző. A korobcsinói csészét azonban egyik szogd ötvösműhellyel sem hozhatjuk összefüggésbe, mert kialakítása elnagyolt, az ötvös a készítési és díszítési eljárás során számos hibát vétett, és a tárgy eredeti formájának pontos párhuzama nem található meg a 8‒9. századi fémcsészék között. A tárgyat díszítő növényi minta formailag a szludkai és kitmanovai edény díszítéséhez áll közel. Ezek a leletek B. A. Marsak tipológiája szerint a szogd fémművesség ’A’ iskolájához tartoznak, amely a szaltovói kultúrkör fémművességére is egyértelműen komoly hatást gyakorolt. A korobcsinói csészén látható növényi bimbók kialakítása a szaltovói öv- és lószerszámdíszekhez áll a legközelebb. Mindezek alapján arra lehet következtetni, hogy a korobcsinói csésze szaltovói közegben készült a 830–840-es évek környékén, abban az időszakban, amikor a korai magyarság szövetségben állt a Kazár Kaganátussal.

Kulcsszavak: szubbotci típusú lelőhelyek, szaltovói kultúrkör, korai magyarok, Kazár Kaganátus, fémművesség, fémedények