„Az ősök szájhagyománya nyomán úgy tudják, hogy azok a magyarok tőlük származnak…”. A keleti magyarok kérdéséhez

Айболат К. Кушкумбаев / Ajbolat K. Kuskumbajev

III-й Международный мадьярский симпозиум по археологии. Будапешт, 6–10 июня 2016 г. ‒ 3. Nemzetközi Korai Magyar Történeti és Régészeti Konferencia. Budapest, 2016. június 6–10.

MŐT Kiadványok 6 (2018) 199–228

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2018.6_13

 

download pdf

 

Ключевые слова: мадьяры, маджары, венгры, этногенез, этноним, кочевники, евразийские степи, Казахстан, Дешт-и Кыпчак, тюрки, культура, письменные и устные источники

Проблема появления союза мадьярских племен средневековья продолжает быть актуальной исторической темой в современной хунгарологии. Ранние мадьяры рубежа раннего и развитого средневековья сформирова-лись как этнополитическая общность на обширной территории евразийских степей в соседстве с другими кочевыми народами, преимущественно тюрко-огурского происхождения: огуры, савиры, оногуры, булга-ры, хазары и др. Разнообразные многовековые этнокультурные контакты с тюркоязычными кочевниками сформировали не только особый военно-номадный уклад общественной жизни ранних мадьяр, колоритно выраженный в материальной и духовной культуре,  но и оказали прямое воздействие на племенной состав мадьярской конфедерации. Совершенно очевидно, с точки зрения автора, что тюркские этнокультурные компоненты органично стали заметной частью формирующегося мадьярского народа. В процессе передви-жения и переселения на территорию Дунайской Паннонии, как достоверно известно из источников восточной части, в Поволжско-Уральском регионе, осталась какая-то мадьяроязычная часть, что нашло подтверж-дение позднее. По сообщениям средневековых авторов, эта восточная группа (или группы) мадьяр компак-тно проживала вблизи Волжской Булгарии, вплоть до начала Западного похода Чингизидов 1236‒1242 гг. В ходе монгольских завоеваний восточные мадьяры, также как и другие подчиненные народы, были включены в чингизидскую улусно-племенную систему Золотой Орды XIII‒XV веков. В течение позднего средневековья восточно-мадьярское население окончательно было ассимилировано численно доминирующими здесь тюрко-язычными кочевниками Дешт-и Кыпчака и вошли в состав формирующихся здесь новых этнополитических общностей – ногаев, узбеков, татар, казахов.

 

Kulcsszavak: ősmagyarok, madjarok, magyarok, etnogenezis, etnonim, nomádok, eurázsiai sztyepp, Kazahsztán, Desti Kipcsak, török népek, kultúra, írott források és szájhagyomány

A középkori magyar törzsszövetség feltűnése továbbra is aktuális történeti téma a modern hungarológiában. A magyarok elődeinek etnopolitikai közössége a hatalmas kiterjedésű eurázsiai sztyeppen alakult ki a korai és az érett középkor határán. Ez a folyamat további, nagyrészt ogur török eredetű nomád népek szomszédságában ment végbe, úgymint ogurok, szabirok (szavírok), onogurok bolgárok, kazárok, stb. A török nyelvű nomád népekkel fennálló több száz éves sokrétű etnokulturális kapcsolatnak köszönhetően nemcsak a katonáskodó nomád életmód alakult ki a korai magya-roknál, színesítve az anyagi és szellemi műveltséget,  hanem közvetlen hatást is gyakorolt a magyar törzsszövetség törzsi rendszerére. A szerző véleménye szerint teljesen egyértelmű, hogy a török etnokulturális komponensek szerves módon váltak a formálódó magyar nép jól észrevehető jellegzetességévé. A Duna menti Pannoniába való áttelepülés folyamata során, amint azt az írott források hitelesen rögzítik, a Volga–Urál térségének keleti régiójában ottmaradt valamilyen magyar nyelvű töredék, amint ez később megerősítést is nyert. A középkori szerzők értesülései nyomán a magyarságnak ez a keleti része (vagy részei) egy tömbben élt tovább Volgai Bolgária közelében, egészen a Dzsingiszi-dák nyugati hadjáratának (1236‒1242) kezdetéig. A 13‒15. században a keleti magyarok, miként a többi alávetett nép, bekerültek az Arany Horda dzsingiszida törzsi rendszerébe. A késő középkor folyamán a keleti magyar népesség véglegesen asszimilálódott a Desti Kipcsakban domináns török nyelvű népességébe. Ilyen módon bekerültek és részt vettek az ott kialakuló új etnopolitikai közösségek (nogajok, üzbégek, tatárok és kazahok) kialakulásában.