Harcosok a magyar honfoglalás korából 1. Közép- és Délkelet-Európa

01c Magyar lovas 9 10 szazad kicsiSzerző: Boldog Zoltán
A honfoglaló magyarság komoly katonai tényezőként jelent meg az európai történelem színpadán, velük pedig a sok helyen már évszázadok óta nem látott sztyeppei harcmodor is újra felbukkant Európa harcterein. A magyar harcosok hadjárataik során nyugat felé messzebbre eljutottak, mint az egykori avarok vagy akár a hunok csapatai – harcaik során sokféle ellenféllel, eltérő harcmodorral találkoztak, más nomád népek harcosain át az erős birodalmi hadakig, nyugati lovagokon át egészen a mórokig. A több mint ezer éve vívott csatáik, sikereik és kudarcaik mára a köztudatban élő hagyománnyá, legendává váltak. Koruk jobb megértéséhez nem pusztán a magyar harcosok kivételes teljesítményét kell elismernünk, de ismernünk kell kortársaikat, ellenfeleiket és szövetségeseiket is, akikkel vívott küzdelmeik formálták kontinensünk történelmét.
A továbbiakban kortárs írott források, régészeti leletek és korabeli ábrázolások felhasználásával készített rekonstrukciós rajzokon kíséreljük meg bemutatni a 9-10. századi Európa harcosait, bár tudjuk, hogy a ”milyenek lehettek” kérdésre teljesen pontos választ sosem tudunk majd adni. 
 
Magyar lovas, 9-10. század
 
„karddal csak keveseket, de sok ezreket ölnek meg nyilakkal, amelyeket olyan ügyesen lőnek ki szaruíjaikból, hogy lövéseik ellen alig lehet védekezni"
(Regino prümi apát Világkrónikája a magyarokról, 10. század eleje)
 
„a harcokban legtöbbjük kétféle fegyvert visel, vállukon kopját hordanak, kezükben íjat tartanak, és amint a szükség megkívánja, hol egyiket, hol másikat használják. Üldöztetés közben azonban inkább íjukkal szerzik meg az előnyt.” 
(Bölcs Leó Taktikája a „türkökről”, 10. század eleje)
 
A honfoglaló magyar harcosok hadi viseletéről nem maradt ránk korabeli ábrázolás. A régészeti leletek mellett - melyekből csak a fegyverzetet és övet ismerjük részletesebben - csak néhány kortárs forrás szűkszavú utalására támaszkodhatunk. Sajnos nem tudjuk, hogy őseink hadi viselete mennyiben különbözhetett a köznapi (vagy temetési) viselet általunk vélt képétől. Magyar sírból eddig páncél maradványa nem került elő, de több rétegben hordott, és így páncélként védő bőrruhákat több későbbi, középkori leírás egybehangzóan említ a magyar lovasíjászok hadi viseletként. A nomád harcosokat ábrázoló vázlatos kora középkori csontkarcok és sziklarajzok alakjai felsőtestükön sávos, háló- vagy rácsmintás öltözetben szerepelnek, ezek pedig lehettek a korban a bizánciaktól is jól dokumentált, bélelt textilvértek is. A fület és tarkót takaró fejfedő több korabeli nomád ábrázoláson is látható, de még a Képes Krónika miniatúráin is szerepel. Fő fegyvere az íj, emellett veretes fegyverövén íj- és nyíltegez, a lovak nyergén kétkarú fokos van, a vállán pedig korabeli bizánci leírás, Bölcs Leó Taktikájának leírása alapján kopja lóg.
 
pdf
 
 
pdf
 
 
 
 
Besenyő harcos, 11. század eleje
 
02c Besenyo harcos 11 szazad kicsi
„a besenyő király sok lovasosztagot rendelt a jobb szárny mellé, mindegyik ezer lovast számlált, ugyanígy a balszárny mellé is. Mikor azután felsorakoztak a csatasorok, a jobb szárny lovasai rátörtek a bizánciak derékhadára, és nyílzáport zúdítottak rá, miközben átmentek a balszárnyra. A balszárny lovasosztagai is felvonultak, és nyílzáport zúdítottak a bizánciak derékhadára, miközben odáig jutottak, ahonnan a jobbszárny lovasosztagai kiindultak. A nyilazás így állandóan folyt, a lovasosztagok pedig forogtak, mint a malomkerék.” 
(Al-Maszúdi a 934-es magyar-besenyő közös hadjáratról, 10. század)
 
A 10-11. században a besenyők félelmetes harcosok hírében álltak, akik nagy hatást gyakoroltak Kelet- és Közép-Európa történelmére. Az írott források hangsúlyozták harciasságukat és nagy létszámukat, haderejükkel pedig a térség minden szomszédos népének számolnia kellett, így a bolgároknak, magyaroknak, ruszoknak és bizánciaknak is. Megfelelő zsákmányra való kilátás vagy kellő ajándék fejében a besenyő lovasság bármelyik fél számára lehetett erős szövetséges vagy veszélyes ellenfél, a helyzet csak a várható haszon mennyiségén és az aktuális diplomáciai szándékon múlott. 934-ben - pár évtizeddel a honfoglalás után - már a magyarokkal szövetségben harcoltak Bizánc ellen. A besenyő harcosok felszerelése, harcmodora alig különbözhetett a magyarokétól, ezt jelzi, hogy a kora Árpád-korban betelepülő besenyők könnyen integrálódtak a magyar hadszervezetbe. A korai besenyő leletanyag nehezen körvonalazható, így a rajz a valamivel jobban ismert 11. század elejéről való besenyő anyag alapján készült. A rajz a gajevkai lelet öv- és lószerszámveretei, a babicsi sisaklelet és bizánci készítésű 10-12. századi nomád témájú viselet-ábrázolások alapján készült.
 
pdf
 
 
 
Bizánci tartományi katonaság, 10. század
 
03c Bizanci tartomanyi katonasag 10 szazad kicsi„Ha az ellenség a mi csapataink felé tart, a parancsnoknak előre kell küldenie 300 vagy 500 könnyűlovast, akiket a régiek előőrsnek neveztek, ezek páncélban - de nem nehéz vértezetben, amely leterheli őket, hanem csak könnyűben, hogy gyorsak legyenek - kutassák fel az ellenséget, és ha tudják, csalják csapdába…”
(Praecepta militaria bizánci katonai hadtudományi munka, 10. század második fele)
 
A Bizánci Birodalom az egykori Római Birodalom középkori utódaként jól szervezett haderővel rendelkezett, mely határvédő csapatokból, tartományi seregekből és császári elit haderőből állt, és esetenként zsoldosokkal is kiegészült. A tartományok haderejének gerince az adómentes kisbirtokosokból álló, nagy létszámú lándzsás és íjászgyalogság, valamint lovasság volt. A bizánci lovasság - különösen a határvédő portyázók - felszerelése és harcmodora sokban alkalmazkodott keleti ellenfeleikéhez. A katonai előírásokból kiviláglik, hogy rendkívül tudatosan igyekeztek átvenni a számukra hasznos módszereket, beleértve a lovasíjászat alkalmazását is. A korabeli fegyverzet ezekből az írott forrásokból és ábrázolásokból ismerhető meg leginkább. A rajzon ábrázolt lovas a felderítők fegyverzetét viseli, sisak vagy nemezsapka köré tekert turbánt, bélelt kabadiont (textilvértet), íjat, kopját és kardot (a kard a kunágotai honfoglaló magyar sírból előkerült, zsákmányolt bizánci kard). A rajz 9-10. századi katonai szakmunkák (Taktika, Praecepta Militaria) leírásai, kéziratok és csontfaragványok ábrázolásai alapján készült.
 
pdf