Hadak útján. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIX. konferenciája. Budapest, 2019. november 15–16. (29th Conference of young scholars on the Migration Period. November 15‒16, 2019, Budapest)

2. kötet

 

hadak 2 borito

 

Tartalom

 

CSABA KIRÁLYFI NÉPE…Újabb adatok a székelyek eredetkérdéséhez

 

Hakan Aydemır

 

Sándor Klára

 

 

MIRE JÓ AZ ARCHEOGENETIKA ÉS HOGYAN HASZNÁLJUK? A népvándorláskor és a magyar őstörténet bioarcheológiai kutatásának legújabb eredményei

 

Csáky Veronika ‒ Gerber Dániel ‒ Csiky Gergely ‒ Koncz István ‒ Szeifert Bea ‒ Mende Balázs Gusztáv ‒ Egyed Balázs ‒
Pamjav Horolma ‒ Marcsik Antónia ‒ Molnár Erika ‒ Pálfi György ‒ Gulyás András ‒ Kovacsóczy Bernadett ‒ M. Lezsák Gabriella ‒
Lőrinczy Gábor ‒ Szécsényi-Nagy Anna ‒ Vida Tivadar

 

Németh Endre

 

Szeifert Bea ‒ Csáky Veronika – Gerber Dániel ‒ Egyed Balázs ‒ Stégmár Balázs ‒ Türk Attila ‒ Mende Balázs Gusztáv ‒
Szécsényi-Nagy Anna

 

Csáky Veronika – Gerber Dániel – Szeifert Bea – Egyed Balázs – Stégmár Balázs –Szergej G. Botalov – Ivan V. Grudocsko –
Natalja P. Matvejeva –Alekszandr Sz. Zelenkov – Anasztaszija V. Szlepcova – Rimma D. Golgyina – Andrej V. Danics –
Mende Balázs Gusztáv – Türk Attila – Szécsényi-Nagy Anna

 

Maár Kitti ‒ Neparáczki Endre ‒ Maróti Zoltán ‒ Kalmár Tibor ‒ Nagy István ‒ Latinovics Dóra ‒ Kustár Ágnes ‒ Pálfi György ‒
Raskó István ‒ Török Tibor

 

Gugora Ariana – Tosha L. Dupras – Fóthi Erzsébet – Demény Attila

 

 

ARCHEOMETRIAI ÉS KÍSÉRLETI RÉGÉSZETI TANULMÁNYOK

 

Piros Réka Ágnes – Mozgai Viktória – Bajnóczi Bernadett – Nagy Emese Gyöngyvér – Wieszner Balázs 

 

Szigeti Judit – Gyulai Ferenc

 

Barta Balázs – Mestellér János

  

Csedreki László – Langó Péter – Türk Attila

 

 

"ÁRPÁD NÉPE, HEJ!" A honfoglalás és Árpád-kori régészeti kutatások újabb eredményei

 

Kovács László

 

Varga Sándor

 

Harangi Flórián ‒ E. Nagy Katalin ‒ H. Szabó Krisztina – Berta Norbert ‒ Türk Attila

 

Langer Dániel ‒ Lőrinczy Gábor ‒ Türk Attila

 

Balogh Bodor Tekla

 

Kovács László

 

Takács Richárd – Pusztai Tamás ‒ Libor Csilla

 

Hegyesi Csilla – Szarka József – Türk Attila

 

Fejes Bella

 

Végh András

 

Зеленков, Александр Сергеевич

 

Szilágyi Katalin

 

Klima László

 

Makszim Valerjevics Kvitnyickij – Nyikolaj Petrovics Tyelnov – Vitalij Sztyepanovics Szinyika – Türk Attila

 

Gáll Erwin

 

Olekszij Komar

 

Türk Attila ­– Halabi Suleman al – Kulesov Vjacseszlav Szergejevics – Gulyás András – Jancsik Balázs –

Zelenkov Alekszandr Szergejevics – Óvári Péter

 

Simon Coupland ‒ Luca Gianazza

 

Gulyás Gyöngyi ‒ Gallina Zsolt ‒ Türk Attila

 

Thoroczkay Gábor

 

Gyóni Gábor

 

Hadak útján. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIX. konferenciája. Budapest, 2019. november 15–16. (29th Conference of young scholars on the Migration Period. November 15‒16, 2019, Budapest)

1. kötet

 

hadakutjan

 

Tartalom

 

Fodor Pál

 

Straub Péter

 

 

NOMÁD NÉPEK NAPKELETTŐL NAPNYUGATIG. A népvándorláskor és a magyar őstörténet nemzetközi kutatásának legújabb eredményei

 

Алексей А. Тишкин

Алтай в предтюркское время (по материалам исследований памятника Яломан-II) / Az Altaj a türk kor előtti periódusban (Jaloman II. lelőhely kutatási eredményei alapján)

 

 

Alexey A. Tishkin – Nikolay N. Seregin

Turkic enclosures of the Mongolian Altai: new data on the traditions of the ritual practices of nomads in the Early Middle Ages / Тюркские оградки Монгольского Алтая: новые данные о традициях ритуальных практик кочевников в раннем средневековье

 

 

Александр С. Зеленков

 

 

Андрей М. Белавин – Наталья Б. Крыласова

Взаимодейтсвие населения Предуралья и носителей салтово-маяцкой археологической культуры / Az Urál nyugati előterében élő kora középkori népek kapcsolatrendszere a szaltovo-majaki régészeti kultúra hordozóival

 

 

Владимир К. Гриб

Поясной набор с охранительной символикой из погребения 40 могильника Зливки / A Zlivki temető 40. sírjából származó védelmező szimbolikával ellátott övkészlet

 

 

Владимир А. Иванов

Парадоксы источниковедения средневековых кочевников Восточной Европы / Forrástani ellentmondások Kelet-Európa középkori nomádjainak történetében

 

 

Lyudmila Doncheva-Petkova

Early Medieval bi-ritual necropoleis at Balchik and Topola (Bulgaria) – comparative analysis / Раннесредневековые биритуальные некрополи в Болгарии (Балчик и Топола) – сравнительный анализ

 

 

Pavel Georgiev

Princeps Avarum and Cani Zauci in Aachen in the autumn of 811. Towards the Bulgarian-Frankish relations under the rules Krum (802?–814) and Omurtag (814–831) /  Princeps Avarum и Canizauci в Аахене осенью 811 года. О болгаро-франкских отношениях при владетелях Крум (802?–814) и Омуртаг (814–831)

 

 

Valeri Yotov

Archaeological and art parallels of byzantine sword discovered in grave no. 55 of Garabonc I necropolis (second half of 9th century) / Археологически и художествени паралели на византийския меч от гроб № 55 в некропола Гарабонц I (втора половина на IX век)

 

 

 

NÉPEK ORSZÁGÚTJÁN… A népvándorlás kor régészeti kutatásának legújabb eredményei

 

Bőr Gabriella

Pixisek a Kárpát-medencei szarmata Barbaricumban / Pyxides in the sarmatian Barbaricum of the Carpathian basin

 

 

Piros Réka Ágnes ‒ Mozgai Viktória – Bajnóczi Bernadett

Hun kori lószerszámos leletegyüttesek roncsolásmentes archeometriai vizsgálatának új eredményei / New results of the non-destructive archaeometric study on Hunnic-period horse tacks

 

 

Rácz Rita

Kronológiai kérdések, külkapcsolatok, viselet. A jutasi 196. női sír öltözetének értékelése a pannoniai langobard kori női temetkezések tükrében / Chronological issues, external relations, costume. The revaluation of costume of Jutas grave 196 in the light of pannonian lombard age female burials

 

 

Szűcs Melinda

Langobard kori ló és lovas temetkezések Pannoniában / Horse and rider burials in the Meroving era from Pannonia

 

 

Gulyás Bence – Lőrinczy Gábor – Anton Sztrokov

Juh fartő, mint ételmelléklet 6–7. századi sírokban a Kárpát-medencében és Kelet-Európában / Sheep rump as food offering in the Carpathian basin and Eastern Europe in the 6th–7th centuries A.D.

 

 

Prohászka Péter ‒ Rózsa Zoltán

6‒7. századi bizánci rézpénzek Orosházáról és környékéről / Byzantinische Kupfermünzen des 6–7. Jahrhunderts aus Orosháza und seiner Umgebung

 

 

Gáll Erwin

„Az avar honfoglalás s ami utána következett”. A periférikus Erdélyi-medence és az „avarizáció” kultúrszociológiai jelensége (6‒7. század). Módszertani megjegyzések / „The avar conquest and what followed”. The cultural sociological phenomenon of the „avarisation” and the peripheral Transylvanian basin (6th‒7th centuries). Methodological observations

 

 

Szücsi Frigyes

„Az ismeretlen ismerős”: Új eredmények a csákberény-orondpusztai avar kori temető kutatásából: a sírépítmények / „The unknown Acquaintance”. New results of the research of the Avar cemetery at Csákberény-Orondpuszta: wooden grave constructions

 

 

Gáll Erwin ‒ Szenthe Gergely

Hortobágy-Árkus temető 49. és 50. sírja. A „strukturális integráció” kérdésköre és a magyar honfoglalás / The graves 49 and 50 from Hortobágy-Árkus. The problem of the “structural integration” and the hungarian conquest

 

 

 

ŐSEINKET FELHOZÁD… A korai magyar történelem kutatásának legújabb eredményei

Történelem

 

Sárközy Miklós

A posztszászánida ötven árnyalata / Fifty Shades of Post-Sāsānian

 

 

Fehér Bence

Feliratok és feliratközeli jelek a zamárdi avar temetőből / Inscriptions and inscription-like marks from the Avar cemetery of Zamárdi

 

 

Fehér Bence

Modern filológiai teendők a magyar őstörténet középgörög forrásai körül / The aims of modern philology about the Middle Greek sources of Hungarian protohistory

 

 

Klima László

Muszlim geográfusok és utazók Arṯā városáról és az arṯānīya népről / Muslim geographers’ and travellers’ accounts of the town of Arṯā and the Arṯānīya people

 

 

Jablonkay Judit

A héjasas. Kérdések egy különleges nevű ragadozómadár kapcsán a legkorábbi fennmaradt arab nyelvű solymászati kézikönyvben / Bonelli’s eagle. Questions on a bird of prey with a special name, mentioned in the oldest remaining Arabic book on falconry

 

 

Tősér Márton

Az „iraki törökök” Azerbajdzsánban (c. 1029‒1044) / The “iraqi Türkmens” in Azerbaijan (c. 1029‒1044 AD)

 

 

B. Szabó János

Honfoglalás-anatómia. Anonymus honfoglalás történetének egy eddig ismeretlen keleti párhuzama: a Karakitaj Birodalom alapítása / Anatomy of conquest. A previously unrecognised eastern parallel of Anonymous’ conquest history: the foundation of the Kara Khitai Empire

 

 

Kápolnás Olivér

A magyar eredetmonda szerkezetének mongol és mandzsu párhuzamai / Mongolian and Manchu parallels in the structure of the Hungarian origin story

 

 

Sudár Balázs

Madzsarok Anatóliában: kora újkori magyar bevándorlók vagy nomád törökök? / Madjars in Anatolia: are they Hungarians, who migrated in the early modern age or are they Turkish nomads?

 

 

 

Régészet

 

Natalja P. Matvejeva – Alekszandr Sz. Zelenkov – Gyóni Gábor

 

Andrej M. Belavin – Andrej V. Danyics – Vlagyimir A. Ivanov

 

Larisza Ny. Csurilova

 

Makszim V. Kvitnyickij ‒ Nyikolaj P. Tyelnov ‒ Vitalij Sz. Szinyika – Türk Attila

 

 

Kritika

 

Ivan Bugarski

 

 

Megemlékezés

 

Klima László – Türk Attila – Дмитрий С. Коробов – Михаил В. Цыбин – Jancsik Balázs

 

Hadak útján. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája. Esztergom, 2014. november 4–6. Conference of young scholars on the Migration Period. November 4‒6, 2014, Esztergom

2. kötet

 

kep4

 

Tartalom

 

 

 

NÉPEK ORSZÁGÚTJÁN

 

A dunaszentgyörgyi avar temető kerámiái az archeometria tükrében / The ceramic assamblage of the Avar cemetery at Dunaszentgyörgy (Tolna County, Hungary) in the light of archaeometry

21

Kreiter Attila – Skriba Péter – Bajnóczi Bernadett –Tóth Mária – Viktorik Orsolya – Pánczél Péter

Alsónyék-elkerülő 2. lelőhely és Dunaföldvár-Barota-dűlő avar kori népességének biológiai rekonstrukciója / Biological reconstruction of the Avar-age population at Alsónyék and Dunaföldvár

103

Szeniczey Tamás – Bernert Zsolt – Bakó Katalin – Kovacsóczy Bernadett –Marcsik Antónia – Ódor János Gábor – Hajdu Tamás

Data from the Avar-period cemetery excavated at the site of Biatorbágy-Hosszúrétek / Antropológiai adatok a Biatorbágy-Hosszúrétek lelőhelyen feltárt avar temetőből

 125

Kitti Köhler – Zsolt Bernert

A koponyákon előforduló rendellenes nyílások differenciáldiagnózisa / Differential diagnosis of anomalous openings in the skull

151

Hegyi Andrea – Molnár Erika – Bereczki Zsolt – Kolozsi Barbara – Marcsik Antónia

Finds related to the Vrap–Erseke-group from the Stara Bulgaria Collection (Varna) / A Vrap–Erseke-kör leletei a várnai Stara Bulgaria Múzeumi Gyűjteményből

165

Gergely Csiky – Péter Langó – Olga Pelevina – András Patay-Horváth – Boyan Totev – Attila Türk

A Mezőföld a 9. század küszöbén / Mezőföld an der Schwelle vom 9. Jahrhundert

175

Szücsi Frigyes

Finds from the turn of the 8th and 9th centuries from Bojná (Slovakia) and its agglomeration / Находки рубежa VIII и IX веков из c. Бойнa (Словакия) и его окресности

 203

Zbigniew Robak

 

ŐSEINKET FELHOZÁD…

 

Vgec-ügyek – Egy elfeledett ősapa / A forgotten forefather named Vgec

223

B. Szabó János – Sudár Balázs

Ярослав В. Пилипчук / Jaroslav V. Pilipcsuk

In una magna civitate... / In una magna civitate...

 245

Gyóni Gábor

„Ecclesia, que in ungarorum gente constructa” – Egy Kárpát-medencei zarándokhely a 10. századi reichenaui hagiográfiai irodalomban / ‟Ecclesia, que in Ungarorum gente constructa” – A Christian shrine in the Carpathian Basin in the 10th-century hagiographic literature of Reichenau

 253

Bácsatyai Dániel

Погребальный комплекс Уелги и некоторые наблюдения на предмет угорского и мадьярского культурогенеза / A Dél-Urál a 6–11. században. Észrevételek az ugor és a magyar népesség anyagi műveltségének kialakulásával kapcsolatban

267

Сергей Г. Боталов / Sergej H. Botalov

 335

Сергей Н. Разумов – Марина Н. Дараган – Сергей В. Полынь / Sergej N. Razumov – Marina N. Daragan – Sergej V. Polin

Следы болезней и физической активности на скелетах из парного погребения IX в. (С. Старая Катериновка, Днепропетровская обл., Украина) / Betegség és fizikai aktivitás nyomai a Sztaraja Katyerinovkánál (Dnyepropetrovszk megye, Ukrajna) előkerült 9. századi kettős temetkezés csontvázain

355

Александра Д. Козак / Alexandra D. Kozak

Новые исследования в археологии южной Руси ІХ–Х вв. / A déli Rusz 9–10. századi régészeti kutatásának újabb eredményei

 369

Наталя В. Хатайко / Natalija V. Kamajko

Egy Ugrin nevű személy a 11. században Novgorodban / Угрин из Новгорода (XI в.)

 379

Gyóni Gábor

Találkozási pontok a mongol pusztán a 13. században / Meeting points on the Mongolian steppe in the 13th century

389

Kápolnás Olivér

 

AZ ÁRPÁDOK BIRODALMA

 

Törött és rongált íjak a népvándorlás kori és a 10‒11. századi Kárpát-medencei leletanyagban / Broken and damaged bows in the Carpathian Basin find material of the Migration Period and of the 10th–11th centuries

 399

M. Lezsák Gabriella

Balta alakú amulettek a Kárpát-medence 11–12. századi hagyatékában. Régészeti megfigyelések a miniatürizált tárgyakról, valamint a kora Árpád-kori Rusz–magyar kapcsolatok kérdéséről / Axe-shaped amulets among the 11th- and 12th-century finds in the Carpathian Basin. Archaeological observations on miniature objects and on the issue of early Árpád-era Rus–Hungarian relations

 413

Füredi Ágnes – Király Ágnes – Pópity Dániel – Rosta Szabolcs – Türk Attila – Zágorhidi Czigány Bertalan

10–11. századi temetők Röszke határából. Veretes csizmák elterjedése a Kárpát-medencében / Cemeteries from the 10th and 11th centuries in the vicinity of Röszke. The distribution of boots adorned with mounts in the Carpathian Basin

 465

Varga Sándor

Adatok a Duna–Tisza köze honfoglalás korának embertani arculatához / Data on the 10th-century anthropology of the region between the Danube and Tisza rivers

 493

Marcsik Antónia – Molnár Erika

Archaeological evidence for leatherworking in the Hungarian Conquest period (Sárbogárd-Tringer-tanya, Grave 33) / Újabb régészeti adatok a honfoglalás kori bőrművességhez (Sárbogárd-Tringer-tanya 33. sír)

 499

Márta Kissné Bendefy – Zsolt Petkes – Attila Türk

Gondolatok a Kárpát-medencei 9–10. századi kerámiaegyüttesek természettudományos keltezési lehetőségeiről – Lehetséges mintavételezési stratégiák / Thoughts on the various scientific dating methods applied on 9th–10th-century pottery assemblages – Potential sampling strategies

 523

Merva Szabina

10. századi sírok Nagyszénás-Szabó Ferenc tanya lelőhelyről. Megjegyzések a honfoglalás kori harci sérülésekről / 10th-century graves at Ferenc Szabó’s farm (Nagyszénás). Remarks on war injuries in the Hungarian Conquest period

 531

Langó Péter – Balázs János – Lichtenstein László – Rózsa Zoltán – Marcsik Antónia

Harcos vagy nem harcos? Adatok a 10. századi magyarság fegyveres sírjainak értékeléséhez / Warrior or Not? Data to the evaluation of the Hungarian Conquest-period armed graves

 557

Tihanyi Balázs – Pálfi György

Vörs-Majori-dűlő 10–11. századi temetője / The 10th–11th-century cemetery at Vörs-Majori-dűlő

 597

Hegyi Borbála – Költő László

Kora Árpád-kori temetőrészlet Alsónemesapáti határában / Burial site from the early Arpadian Age at Alsónemesapát

 627

Tóth Gábor – Straub Péter

Árpád-kori templom és temető Abasáron / Arpadenzeitliche Kirche und Gräberfeld in der Gemarkung Abasár

 633

Tóth Zoltán

11. századi temetőrészlet Baks-Köztársaság utca (Csongrád megye) lelőhelyről. Honfoglalás és kora Árpád-kori sírok Baks határában / 11th-century cemetery at the site of Baks-Köztársaság Street (Csongrád County). Conquest-period and early Árpádian period graves in the vicinity of Baks

 667

Balogh Csilla – Lőrinczy Gábor – Türk Attila – Varga Sándor

 

FÜGGELÉK – APPENDIX: Marcsik Antónia: A Baks-Köztársaság utcában 2009-ben feltárt 11. századi sírok embertani anyaga / Sceletal material of the 11th-century graves excavated in 2009 at Baks, Köztársaság Street

 

Az Erdélyi-medence „nyugatiasodása” – Migráció és/vagy akkulturáció? Hajtűviselet a 12. századi Erdélyi-medencében / The westernization of the Transylvanian Basin – Migration and/or acculturalization? Hairdress in the Transylvanian Basin in the 12th century

 713

Nyárádi Zsolt – Gáll Erwin 

„Láttam a végtelen sok kunt és tatárt…” – A tatárjárás emlékei Csanádpalotáról / ‘I saw the infinite number of Cumans and Tartars…’ – Relics of the Mongol invasion from Csanádpalota

 755

Gallina Zsolt – Gulyás Gyöngyi

Csanádpalota II. homokbánya lelőhelyen talált vas- és nemesfém tárgyak anyagvizsgálata és készítéstechnológiai jellemzői / Examination of materials and characterization of fabrication technologies of iron and precious metal artifacts from Csanádpalota

777

Török Béla – Kovács Árpád

Hogyan lehet – egyébként vörösre égő – agyagot minél fehérebbre égetni? Égetéstechnológiai vizsgálat tesztelése kora újkori kerámiákon / How to fire the otherwise red-burning clay in a way to achieve a whitish colour? Testing burning technology on early modern pottery

785

Véninger Péter

Csárdaszállás-Hanzély-tanya (MRT 10. 385. 4/21. lh.) embertani leleteinek vizsgálata / The investigation of the human remains from the Csárdaszállás-Hanzély-tanya site (MRT 10. 385. 4/21. lh.)

803

Bereczki Zsolt

Egy Árpád-kori temetőben fellelt Pott-gibbusos eset molekuláris és morfológiai vizsgálata / Molecular and morphological case of Pott’s disease from the Arpadian Age

811

Pósa Annamária – Köhler Kitti – Frank Maixner – Albert Zink – Juhász Eleonóra – Christophe Sola – Pálfi György – Mende Balázs Gusztáv

Hadak útján. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája. Esztergom, 2014. november 4–6. Conference of young scholars on the Migration Period. November 4‒6, 2014, Esztergom

1. kötet

 

kep5 2 

Tartalom

 

 

Észrevételek néhány délnyugat-szlovákiai császárkori leletegyütteshez / Remarks about some finds of the Roman period from Southwest Slovakia

21

Prohászka Péter

5. századi kerámia a Visegrád-Gizellamajorban feltárt kiserőd déli épületszárnyából5th-century pottery from the southern wing of the fortlet of Visegrád-Gizellamajor

35

Ottományi Katalin

A visegrád-diósi késő császárkori temető keresztény emlékeiről / Christian remains from the Roman imperial period cemetery at Visegrád-Diós

71

Gróh Dániel

Ács-Öbölkúti-dűlő lelőhely római kori sírjainak embertani eredményei / Anthropological findings from the Roman-period cemetery at Ács-Öbölkúti-dűlő

81

Tóth Gábor – Merczi Mónika

Egy kis kampó két élete / The two lives of a small hook

87

Pásztókai – Szeőke Judit

Horogra akadva – Egy új típusú kézi orsó felfedezése az alföldi szarmatáknál / Auffindung auf einem Haken – Also Entdeckung eines neuen Handspindeltyps bei den Ungarnland lebenden Sarmaten

97

Pópity Dániel

A balta alakú csüngők a szarmata leletanyagban / Axe-shaped pendants among Sarmatian finds

129

Gulyás Gyöngyi 

A pesti-síkság barbaricumi lelőhelyeinek pecsételt kerámiatípusai / Stamped pottery types from the Barbaricum sites of the Pest Plain

165

Korom Anita

Szarmata edényégető kemencék az M43 autópálya nyomvonalán / Sarmatian pottery kilns on the trail of the M43 highway

205

Benedek-Bene Zsuzsanna – Benedek András

Rangos szarmata temetkezés Szolnok-Szűcs-tanya lelőhelyről / Ein sarmatisches Adelsgrab am Szolnok-Szűcs-tanya

227

Schilling László – Bendő Zsolt – Váczi Tamás

Szarmata temető Makó-Igási járandóban / Sarmatian cemetery at Makó-Igási járandó (County Csongrád, Hungary)

257

Balogh Csilla

A Makó-Igási járandó I. lelőhely (M43 25. lh.) szarmata csontvázanyaga / Sarmatian skeletal material at Makó-Igási járandó (M43 Site 25)

321

Marcsik Antónia

Szarmata sírok a magyar–horvát gázszállító vezeték nyomvonaláról ‒ Paleopatológiai elemzés / Sarmatian graves from the Hungarian-Croatian gas pipeline – Palaeopathological analysis

329

Paja László

Gyermekmaradványok az alföldi szarmaták településein / Infant and child remains in the Sarmatian settlements of the Great Hungarian Plain

341

Sóskuti Kornél

„Barbárok?” – A Rákóczifalvi késő szarmata – hun kori pusztulási horizont értékelése / “Barbarians?” – Interpretation of the Late Sarmatian-Hunnic period destruction horizon at Rákóczifalva

371

Masek Zsófia

Száz gepida ház – A rákóczifalvi gepida település szerkezete / “Hundred Gepid dwellings” – The structure of the Gepid settlement at Rákóczifalva

407

Masek Zsófia

„Éjt s nappalt lovon töltötték…” – A kora népvándorlás kori lószerszámok vizsgálata a keleti leletanyag tükrében„Tag und Nacht verbrachten sie zu Pferd…“ – Oder die Untersuchung der frühvölkerwanderungszeitlichen Pferdegeschirre anhand der östlichen Funden

447

Piros Réka Ágnes 

Fegyveres langobardok Magyarországon I. Típusok és fegyverkombinációk / Langobard warriors in Hungary I. Types and combinations

469

Keresztes Noémi Ninetta

Újabb adatok a kora avar kori Tiszántúl kelet-európai kapcsolataihoz / New results of the research concerning the relations between Eastern Hungary and the Eastern European steppe in the Early Avar period

499

Gulyás Bence

A kunszentmártoni avar mellpáncél-rekonstrukció tesztelése. A fűzőanyagok és a fűzött szerkezet mérési eredménye és a lovas támadással szembeni védelem hatékonysága / Testing of the reconstructed Avar-period chest armour from Kunszentmárton. About the measurements of the lacing materials, the laced structure and the efficiency of the armour in cavalry attacks

513

Hortsin Tamás – Magyar András

A Keszthely-Fenékpuszta, déli erődfal előtti korai Keszthely-kultúrás temetkezések gyöngyleletei / Bead finds from the Keszthely Culture burial site in front of the southern fortress wall of Keszthely-Fenékpuszta

529

Pásztor Adrien

Az avar kori nagy gyöngycsüngős fülbevalók / Large bead-pendant earrings from the Avar period

581

Balogh Csilla – Pásztor Adrien

Ifjúkori feljegyzések az Ermitázs egy különleges kiállítási vitrinjéről. Mala Perescsepino, 1912 – az úgynevezett „poltavai kincs” tulajdonjelei / Notes from long ago on an unusual display case in the Hermitage. Mala Pereshchepina, 1912 – The runiform signs of the Poltava Treasure / Юношеские заметки об особенной витрине на выставке в Эрмитаже. Малая Перещепина, 1912 – собственные знаки т.н. полтавского сокровища

649

Szentpéteri József

Az avar kori félgömb alakú és rozettás lószerszámveretek / Hemispherical horse harness mounts and rosettes from the Avar period

669

Csuthy András

Szőlőmaradványok egy avar fegyveres férfi sírjából Dunaszentgyörgy-Kaszás-Tanya lelőhelyről / Grape remains from the grave of an Avar warrior at the Dunaszentgyörgy-Kaszás-tanya archaeological site (Tolna County, Hungary)

691

Kenéz Árpád – Pető Ákos

A Pitvaros-víztározói késő avar kori temető radiokarbon keltezése, Bayes analízise és régészeti értékelése / Radiocarbon dating, Bayesian analysis and archaeological evaluation of the Late Avar cemetery at Pitvaros-Víztározó

707

Siklósi Zsuzsanna – Lőrinczy Gábor

Kiskundorozsma-Daruhalom és Kiskundorozsma-Kettőshatár avar kori temetőinek gyöngyanyaga / Beads from the Avar-period cemeteries at Kiskundorozsma-Daruhalom and Kiskundorozsma-Kettőshatár

737

Füleki Orsolya

Az avar kori sírrablásokról három kiskundorozsmai temető kapcsán / About Avar-period grave robbings in relation to three cemeteries at Kiskundorozsma

763

Samu Anita – Szalontai Csaba

Typological classification of the cast belt mounts of the Late Avar period (late 7th – early 9th century) / A késő avar kori (7. század vége – 9. század eleje) öntött bronz övveretek tipológiai felosztása

813

Gábor Fancsalszky 

Avar kori településnyom Hódmezővásárhely-Kopáncs I., Olasz-tanya lelőhelyen. Egy félig földbe mélyített épület régészeti és természettudományos értékelése / Remains of an Avar-age settlement at the Hódmezővásárhely-Kopáncs I, Olasz-tanya archaeological site (Csongrád County, Hungary). Archaeological and scientific assessement of a semi-subterranean feature

831

Herendi Orsolya – Pető Ákos

Oleksij V. Komar

Первый Молдо‒Венгеский археологический круглый стол, посвященнный вопросам раннего средневековья Восточной Европы. Кишинёв, 10‒11 июня 2015.

I. moldáv‒magyar régészeti kerekasztal konferencia Kelet-Európa kora középkoráról. Kisinyov, 2015. június 10–11.

 

 moldav nyomdai 2

 

Tartalom

 

Üdvözlet az Olvasónak! / Stimate Cititor! / Уважаемый Читатель!

7

Szabó Sándor / Sándor szabó / Шандор Сабо

Памяти Светланы Станиславовны Рябцевой / Szvetlana Sztanyiszlavovna Rjabceva emlékének

9

Николай П. Тельнов / Nyikolaj P. Tyelnov

A 6‒11. századi Kárpát-medencei temetkezések szándékosan rongált íjairól / О намеренно поврежденных луках из погребений Карпатского бассейна VI–XI вв.

15

M. LezsáK Gabriella / Габриэлла М. лежак

A Kárpát-medence az avar kor végén és a magyar honfoglalást (895) követően / Карпатский бассейн в конце аварского времени и после обретения венграми родины (895 г.)

29

Költő László – Szentpéteri József / Ласло Кёльтё – Йожеф Сентпетери

A korai magyar történelem régészeti kutatásainak aktuális eredményei és azok lehetséges nyelvészeti vonatkozásai / Современные результаты археологических исследований ранневенгерских памятников и некоторые лингвистические аспекты

55

Türk Attila / Аттила Тюрк

Роман А. рабинович / Roman A. Rabinovics

Чаша из Коробчино / A korobcsinói csésze

135

Алексей В. комар / Olekszij V. Komar

К вопросу о выделении финно-угорского компонента в коллекции наконечников стрел с городищ Алчедар и Екимауцы / Az alcedari és echimăuţi erődített településen feltárt nyílhegyek között megfigyelhető finnugor komponens elkülönítésének kérdéséhez

157

Семён В. чера / Szemjon V. Csera

Светлана C. рябцева / Szvetlana Sz. Rjabceva (†)

Николай П. Тельнов / Nyikolaj P. Tyelnov

Максим В. Квитницкий‒ Николай П. Тельнов ‒ Виталий С. Синика ‒ Аттила Тюрк / Makszim V. Kvitnyickij ‒ Nyikolaj P. Tyelnov ‒ Vitalij Sz. Szinyika ‒ Türk Attila

Максим в. Квитницкий– Николай п. Тельнов – Виталий С. Синика – Аттила Тюрк / Makszim V. Kvitnyickij ‒ Nyikolaj P. Tyelnov – Vitalij Sz. Szinyika ‒ Türk Attila

A 9/10‒11. század régészeti kutatásának helyzete a romániai Moldvában. Néhány gondolat a temetkezésekről és a szórványleletekről a balták kapcsán / The state of the archaeological research of the 9th/10th‒11th centuries in Moldavia (Romania). Some remarks on funerary places and stray finds in connection with axes

253

Gáll Erwin / Erwin Gáll

Тарас верба – Игорь прохненко ‒ Аттила Тюрк – Берталан Загорхиди цигань – Сулейман аль халаби – Олег В. Фёдоров / Tarasz Verba – Igor P Rohnenko ‒ Türk Attila – Zágorhidi Czigány Bertalan – Szulejman Al Halabi – Oleg V. Fjodorov

A Kárpátok keleti hágói – Gondolatok a honfoglalás útirányairól / Восточные перевалы Карпат – Размышления о маршрутах венгров-завоевателей при обретении родины

317

Sudár Balázs / Балаж Шудар

Újabb adatok a Kolozsvár-Zápolya utcai 10. századi temető régészeti és embertani hagyatékából a radiokarbon vizsgálatok tükrében. Észrevételek az Erdélyi-medence 10. századi településtörténetéhez / Noi date arheologice și antropologice privind spațiul funerar din Cluj-Napoca - strada Zápolya. Observații pe marginea analizelor de radiocarbon și habitatul Bazinului Transilvaniei în secolul al X-lea

347

Gáll Erwin – Türk Attila – Nagy Szabolcs – Sarah Peter – Wanek Ferenc – Haramza Márk / Erwin Gáll – Attila Türk – Szabolcs Nagy – Sarah Peter – Ferenc Wanek – Márk Haramza

Megjegyzések az úgynevezett gerezdelt mintájú övdíszek elterjedéséhez / Заметки о распространении поясных деталей с «рифленым узором»

459

Langó Péter / Петер ланго

479

Виталий А. Железный / Vitalij A. Zseleznij

Античные статуэтки и произведения бессарабского скульптора Моисея Когана / Moissey Kogan besszarábiai szobrász antik stílusú kisplasztikái és egyéb alkotásai

523

Тудор Ставилэ / Tudor Stavilă

III-й Международный мадьярский симпозиум по археологии. Будапешт, 6–10 июня 2016 г.

3. Nemzetközi Korai Magyar Történeti és Régészeti Konferencia. Budapest, 2016. június 6–10.

 orosz konfkotet full uj 0410

 

Tartalom

 

Köszöntő / Bступительное слово

 

Fodor Pál / Пал Фодор

 

СИБИРЬ И ЗАУРАЛЬЕ ‒ SZIBÉRIA ÉS AZ URÁLONTÚL

 

Саргатская и гороховская культуры: исторические судьбы. Ранний железный век западносибирской лесостепи по археологическим данным / A szargatkai és gorohovói kultúra történeti interpretációja. A korai vaskor Nyugat-Szibéria erdős sztyeppi területén a régészeti adatok alapján

15

Наталья П. Матвеева / Natalja P. Matvejeva

Историко-культурная модель эпохи cредневековья Тоболо-Иртышской провинции / A Tobol–Irtis régió középkorának történeti és régészeti-kulturális modellje

35

Александр С. Зеленков / Alekszandr Sz. Zelenkov

Сергей Г. Боталов / Szergej G. Botalov

Курганы с «усами» урало-казахстанских степей (типология и хронология) / Az uráli és kazah sztyeppék ’bajszos’ kurgánjai (tipológia és kronológia)

63

Иван В. Грудочко / Ivan V. Grudocsko

 

ПРИУРАЛЬЕ ‒ AZ URÁL NYUGATI ELŐTERE

 

Владими р А. Иванов / Vlagyimir A. Ivanov

Поясные сумочки из Предуралья и их распространение в Европе / Az Urál nyugati előterének tarsolyleletei és európai elterjedésük

103

Наталья Б. Крыласова – Андрей М. Белавин / Natalja B. Krilaszova – Andrej M. Belavin

«Древневенгерские» изделия из серебра на территории Пермского Предуралья в эпоху средне-вековья / Ezüstből készült ’korai magyar’ jellegű középkori díszítmények az Urál nyugati előterének Perm környéki területeiről

121

Юлия А. Подосёнова / Julija A. Podoszjonova

Следы трепанаций на черепах эпохи великого переселения народов в Пермском Предуралье / Koponyatrepanációk nyomai az Urál nyugati előterének Perm környéki területein feltárt népvándorlás kori temetőkben

137

Наталья Г. Брюхова / Natalja G. Brjuhova

 

СТЕПНОЙ МИР ‒ A SZTYEPP VILÁGA

 

Арман А. Бисембаев / Arman A. Biszembajev

Древневенгерские комплексы из раскопок в Оренбуржье / Korai magyar leletegyüttesek az Orenburgi területen végzett ásatásokról

173

Людмила А. Краева ‒ Ирина В. Матюшко / Ljudmila A. Krajeva ‒ Irina V. Matjusko

Печенежские погребения в приуральских степях / Besenyő temetkezések az Urál nyugati előterének sztyeppi területeiről

191

Ирина В. Матюшко / Irina V. Matjusko

«По преданиям древних они знают, что те венгры произошли от них…». К вопросу о восточных мадьярах / „Az ősök szájhagyománya nyomán úgy tudják, hogy azok a magyarok tőlük származnak…”. A keleti magyarok kérdéséhez

199

Айболат К. Кушкумбаев / Ajbolat K. Kuskumbajev

Ярослав В. Пилипчук / Jaroszlav V. Pilipcsuk

 

ПОВОЛЖЬЕ ‒ A VOLGA MENTÉN

 

Светлана И. Валиулина ‒ Андрей В. Пятаев ‒ Елена В. Воронина ‒ Анна Г. Иванова / Szvetlana I. Valiulina ‒ Andrej V. Pjatajev ‒ Jelena V. Voronyina ‒ Anna G. Ivanova

О некоторых вопросах, связанных с выделением памятников мадьярского круга в Самарском Поволжье / Észrevételek a szamarai Volga-vidékről származó magyar jellegű leletek elkülönítésének néhány kérdéséhez

255

Дмитрий А. Сташенков / Dmitrij A. Sztasenkov

Ещё раз о лепной керамике Прикамско-Приуральских истоков у волжских болгар. По поводу дискуссии об этнокультурной принадлежности / Még egyszer a volgai bolgároknál megtalálható, Káma menti és nyugat-uráli eredetű kézzel formált kerámiáról, az etnokulturális meghatározásukról folyó vita kapcsán

265

Анна Ф. Кочкина / Anna F. Kocskina

Поясные наборы «венгерского» облика из могильников поволжских финнов Правобережья Волги / ’Magyar’ jellegű övdíszek Volga menti finn nyelvű népek temetőiből a Volga jobb partvidékéről

279

Ольга Викторовна Зеленцова / Olga Viktorovna Zelencova

 

КАВКАЗ И ХАЗАРИЯ ‒ A KAUKÁZUS ÉS KAZÁRIA

 

Новые материалы по культуре древних венгров в Приуралье / A korai magyar problematikát érintő újabb leletek az Urál nyugati előteréből

305

Константин А. Руденко / Konsztantyin A. Rudenko

335

Михаил В. Цыбин / Mihail V. Cibin

Аш-тигоры на пути к государственности – эволюция системы расселения северокавказских алан Кисловодской котловины в I тыс. н.э. / Az as-tigorok az államiság felé vezető úton. A Kaukázus északi előterében, a Kiszlovodszk-medencében élő alánok településhálózatának fejlődése a Kr. u. I. évezredben

347

Дмитрий С. Коробов / Dmitrij Sz. Korobov

Андрей М. Голубев / Andrej M. Golubjev

 

СТЕПЬ, КИЕВ И СЛАВЯНСКИЙ МИР ‒ A SZTYEPP, KIJEV ÉS A SZLÁV VILÁG HATÁRÁN

 

К вопросу о присутствии венгров в IX веке в Нижнем Поднестровье / A magyarság 9. századi Alsó-Dnyeszter menti jelenlétének kérdéséhez

403

Николай П. Тельнов / Nyikolaj P. Tyelnov

429

Светлана С. Рябцева ‒ Роман А. Рабинович / Szvetlana Sz. Rjabceva ‒ Roman A. Rabinovics

Игорь А. Прохненко / Igor A. Prohnenko

Агнеш Фюреди – Аттила Тюрк – Берталан Загорхиди-Цигань / Füredi Ágnes – Türk Attila – Zágorhidi-Czigány Bertalan

Régészeti és természettudományi adatok a Maros-torkolat nyugati oldalának 10. századi történetéhez

Archäologische Daten und naturwissenschaftliche Ergebnisse zur Geschichte des 10. Jahrhunderts des westlichen Ufers der Muresch-Mündung

 

Türk Attila, Lőrinczy Gábor, Marcsik Antónia

ISBN 978-963-9911-80-2

HU-ISSN 2064-8162

 

maros torkolat

 

Tartalom

 

Előszó / Vorwort

7

Türk Attila, Lőrinczy Gábor 

Régészeti adatok és természettudományi eredmények a Maros-torkolat nyugati oldalának 10. századi történetéhez / Archäologische Daten und naturwissenschaftliche Ergebnisse zur Geschichte des 10. Jahrhunderts des westlichen Ufers der Muresch-Mündung

11

Türk Attila, Lőrinczy Gábor

The context of the Szeged-Öthalom find: Carolingian coins in Hungarian graves and comparable coins in other contemporary hoards / A szeged-öthalmi temető érméi: összefüggések a honfoglaló magyar sírokban és más európai leletekben előkerült Karoling pénzek között

301

Simon Coupland, Luca Gianazza

Honfoglalás kori fémleletek anyagösszetételi vizsgálata készítéstechnikájuk és nyersanyagforrásuk tükrében / Untersuchungen zur Materialzusammensetzung der landnahmezeitlichen Metallfunde im Spiegel ihrer Herstellungstechnik und Herkunft des Rohmaterials

325

Csedreki László, Susanne Greiff, Langó Péter, Florian Ströbele, Türk Attila

Honfoglalás kori ezüst tárgyakon végzett XRF és PIXE vizsgálatok összehasonlító módszertani elemzése / Vergleichende methodische Untersuchung zu XRF- und PIXE-Verfahren bei landnahmezeitlichen Silberfunden

353

Csedreki László, Langó Péter, Türk Attila 

Honfoglalás kori csontvázak Szeged-Öthalom, V. homokbánya területéről / The 10th century skeletal material at Szeged-Öthalom

363

Marcsik Antónia

Archeogenetikai vizsgálatok Szeged-Kiskundorozsma-Hosszúhát és Szeged-Öthalom lelőhelyek 10. századi népességén / Archaeogenetical investigations on the 10th century populations from Szeged Kiskundorozsma- Hosszúhát and Szeged-Öthalom

371

Csősz Aranka, Mende Balázs

Honfoglalás kori csontmaradványok a Duna–Tisza köze déli területéről (Szeged-Algyő, Sándorfalva-Eperjes) / The anthropological analysis of the 10–11th century ad human skeletal remains at the southern part of the Danube–Tisza interfl uve (Szeged-Algyő and Sándorfalva-Eperjes sites)

377

Marcsik Antónia, Just Zsuzsanna, Szalai Ferenc

Szeged-Algyő és Sándorfalva-Eperjes 10. századi népességének kraniológiai összefüggései az Alföldön / Craniological interrelations between the 10th century populations of Szeged-Algyő and Sándorfalva-Eperjes in the Great Hungarian Plain

419

Szathmáry László, Holló Gábor, Marcsik Antónia 

Embertani adatok a Maros-torokkal szembeni mikrorégió 10. századi történetéhez / Anthropological data to the 10th century history of a microregio at the site opposite the mouth of the Maros River

433

Marcsik Antónia

A Maros-torkolattal szembeni mikrorégió 10. századi sírjainak archaeozoológiai vizsgálata / Archaeozoological examination of the 10th century graves from the microregion opposite of the Maros mouth

465

Vörös István

Magyar Őstörténeti Témacsoport Kiadványok 5.

A szegvár-oromdűlői temető és a Tiszántúl kora avar időszaka

The Szegvár-Oromdűlő Cemetery and the Avar Period in the Trans-Tisza Region

 

Szerk.: Lőrinczy Gábor – Major Balázs – Türk Attila

Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia 25. ‒ Magyar Őstörténeti Kutatócsoport Kiadványok 5.

Budapest–Szeged–Szentes, Martin Opitz Kiadó 2022.

ISBN 978-615-6388-30-8

 

maros torkolat

 

Tartalom

 

Szabó Ferenc – Mihály Béláné – Irsai Farkas László

Lőrinczy Gábor – Major Balázs – Türk Attila

A szegvár-oromdűlői kora avar kori temető / The Avar-period populations of Szegvár-Oromdűlő and the Trans-Tisza Region

11

Lőrinczy Gábor

A szegvár-oromdűlői temető gyöngyleletei / Bead finds from the cemetery of Szegvár-Oromdűlő

405

Pásztor Adrien

Sírkerámia a szegvár-oromdűlői avar kori temetőben / Grave pottery in the Avar Age cemetery of Szegvár-Oromdűlő

509

Vida Tivadar

A szegvári övgarnitúrák úgynevezett maszkos vereteinek kelet- és délkeleti kapcsolatairól / The connections of the belt mounts decorated with plant ornaments and human face depiction at Szegvár-Oromdűlő

555

Gulyás Bence – Samu Levente

A szegvár-oromdűlői avar temető közelharci fegyverei (vágó- és szúrófegyverek) / Close-combat weapons (edged weapons and polearms) from the Avar Age Szegvár-Oromdűlő cemetery

599

Csiky Gergely

A metallográfiai elemzések szerepe és lehetőségei a kora avar kori közelharci fegyverek vizsgálatában – Készítéstechnikai adatok két kora avar kori kardról / The role and possibilities of metallographic analyses on early Avar period close-combat weapons. Production technological data of two early Avar period swords

647

Csiky Gergely – Csizmadia-Csiky László

A szegvár-oromdűlői 6–7. századi temető páncélleletei / Armor finds from the 6th–7th-century cemetery of Szegvár-Oromdűlő

661

Major Péter

A szegvár-oromdűlői sírok radiokarbon vizsgálatainak eredményei / The radiocarbon dating, Bayesian analysis, and archaeological interpretation of the Early Avar Age cemetery of Szegvár-Oromdűlő

669

Lőrinczy Gábor – Siklósi Zsuzsa

A szegvár-oromdűlői temetőben eltemetett avar kori népesség vizsgálata többváltozós statisztikai módszerrel / Research of the origin of the Avar Age population buried in the Szegvár-Oromdűlő cemetery by multivariate statistical methods

701

Fóthi Erzsébet

Szegvár-Oromdűlő avar kori lelőhely humán csontanyaga. Újabb adatok az Alföld avar kori népességéhez / The Avar Age human skeletal remains at the site Szegvár-Oromdűlő. Newer data to the Avar Age populations on the Great Hungarian Plain

707

Marcsik Antónia

A szegvár-oromdűlő kora avar kori temető archaeozoológiai vizsgálata / Archaeozoological analysis of the early Avar period cemetery of Szegvár-Oromdűlő

769

Vörös István

A szegvár-oromdűlői kora avar temető tojásmaradványainak elemzése / Analysis of the egg remains from the Avar Age cemetery of Szegvár-Oromdűlő

885

Tugya Beáta – Stewart, John

 

 

Az ELKH BTK Magyar Őstörténeti Kutatócsoport részvételével megvalósult kísérleti régészeti és történelmi rekonstrukció projektek