Т. Б. Никитина (T. B. Nyikityinа): Поясные наборы населения Ветлужско-Вятского междуречья IX–XI вв. (Veretes övek a Vetluga–Vjatka-folyóköz 9–11. századi régészeti hagyatékában)  

Т. Б. Никитина (T. B. Nyikityinа): Поясные наборы населения Ветлужско-Вятского междуречья IX–XI вв. (Veretes övek a Vetluga–Vjatka-folyóköz 9–11. századi régészeti hagyatékában)

 

nyikityina cimlap 2

Tatyjana Bagisevna Nyikityinа: Поясные наборы населения Ветлужско-Вятского междуречья IX–XI вв. - Veretes övek a Vetluga–Vjatka-folyóköz 9–11. századi régészeti hagyatékában
Magyar fordítás és szerkesztés.: Türk A. - Jancsik B.
Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia 28. Magyar Őstörténeti Kutatócsoport Kiadványok 6. Budapest 2023
ISBN 978-5-94950-122-1
ISBN 978-615-6388-41-4
HU-ISSN 2064-8162
HU-ISSN 2786-1538

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2023.6

 download pdf

 

Tartalomjegyzék:

 Введение / Bevezetés

7
1. Ветлужско-Вятское междуречье в IX–XI вв. / A Vetluga–Vjatka-folyóköz a 9–11. százaban 11
1.1. Этнокультурная cитуация в регионе в IX–XI вв. / A régió etnokulturális képe a 9–11. században 11
1.2. Общие сведения о находках поясов в могильниках Ветлужско-Вятского междуречья / Általános
információk a Vetluga–Vjatka-folyóköz temetőinek övleleteiről
16
1.3. Функционально-семантическое значение пояса у населения Ветлужско-Вятского междуречья /
Az övek funkcionális-szemantikai jelentése a Vetluga–Vjatka-folyóköz népességénél
18
2. Каталог поясных наборов / Az övkészletek katalógusa 27
2.1. Описание и реконструкция поясных наборов / Az övkészletek leírása és rekonstrukciója 27
Веселовский могильник / A Veszelov tanyán lévő temető 27
Выжумский могильник / Vizsumi temető 40
Дубовский могильник / Dubovszkiji temető 50
Могильник «Затон Михеева» / „Zaton Mihejeva” temetője 56
Красногорский могильник / Krasznogorszkiji temető 62
Могильник «Нижняя стрелка» / „Nyizsnyjaja sztrelka” temetője 75
Ruszenyihai temető 85
Русенихинский могильник 87
Могильник «Черемисское кладбище» / „Cseremisszkoje kladbiscse” temetője 107
Юмский (Загребинский) могильник / Jumai (Zagrebinói) temető 109
2.2. Cтруктурные элементы пояса и способы ношения / Az övek strukturális elemei és viseletük módja 121
Материал / A bőranyag azonosítása 121
A szíjak szabása és az övek felépítése 121
Крой поясов 123
Az övkészletek összetétele 123
Комплектация поясных наборов 124
2.3. Систематизация основных элементов поясной гарнитуры / A veretes övek fő elemeinek rendszerezése 127
Накладки / Övveretek 127
Пряжки / Csatok 133
Наконечники / Szíjvégek 136
3. Хронологические и региональные особенности поясных наборов / Az övkészletek kronológiai és
regionális sajátosságai
141
3.1. Основные группы поясных наборов и их датировка / Az övkészletek főbb csoportjai és datálásuk 141
3.2. A kulturális kapcsolatok irányai az övkészletek alapján 164
3.2. Направления культурных связей по материалам поясных наборов 165
4. Заключение / Összefoglalás 177
Отчеты / Ásatási dokumentációk és adattári anyagok 179
Литература / Irodalom 181
Транскрипция географических и археологических названий в тексте / A szövegben előforduló földrajzi és
lelőhelynevek átírásai
191
Химический состав металла изделий поясной гарнитуры / Az övkészletek fémanyagának kémiai összetétele 197
Нумизматический материал из погребений с поясными принадлежностями / Az övrészletet tartalmazó sírok
numizmatikai leletei
217