A nyugat-kazahsztáni korai magyar leletek kérdéséről

Арман А. Бисембаев / Arman A. Biszembajev

III-й Международный мадьярский симпозиум по археологии. Будапешт, 6–10 июня 2016 г. ‒ 3. Nemzetközi Korai Magyar Történeti és Régészeti Konferencia. Budapest, 2016. június 6–10.

MŐT Kiadványok 6 (2018) 149–172

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2018.6_10

 

download pdf

 

Ключевые слова: Западный Казахстан, Южное Приуралье, древние венгры, огузы, печенеги, Тортоба, Курман, Караой, Песчаный карьер, Эмба, поясные бляшки, кушнаренковско-карая-куповская культура

В данной статье рассматриваются ранневенгерские памятники крупного региона Республики Казахстан – запада, граничащего с территорией Южного Приуралья Российской Федерации. Природно-географические условия большого региона являются детерминирующим фактором размещения памятников кочевого населе-ния в раннем средневековье, в последние века I тыс. н.э. Сложившаяся на рубеже поздней бронзы – раннего железного века пастбищно-кочевая система продолжала функционировать позднее. Определенные коррек-тивы в аспекты существования памятников того или иного населения вносили политические события яркого и динамичного периода VIII–XI вв., огузо-печенежского времени в истории Урало-Казахстанских степей.

 

Kulcsszavak: Nyugat-Kazahsztán, az Urál nyugati előterének déli része, korai magyarok, oguzok, besenyők, Tortoba, Kurman, Karaoj, Peszcsanij karjer, Emba, övveretek, kusnarenkovói és karajakupovói kultúra

A tanulmányban a szerző a hatalmas területre kiterjedő Nyugat-Kazahsztánból származó korai magyar leleteket tekinti át, amely szomszédos azzal az Oroszországhoz tartozó területtel, amelyet az Urál nyugati előterének déli részeként ismerünk. A nyugat-kazahsztáni területek természeti és földrajzi viszonyai döntő módon befolyásolták a nomád népesség lelőhelyeinek elhelyezkedését a kora középkorban, az I. évezred utolsó századaiban. A késő bronzkor és a kora vaskor átmeneti időszakában kialakult pásztorkodó nagyállattartó életmód a továbbiakban is folytatódott. A különböző népességekhez köthető különálló közösségek az eseménydús 8–11. században, az oguz–besenyő időszakban számos, az uráli és kazah sztyepp történelméhez kapcsolódó politikai eseményben voltak érintettek.