Az alcedari és echimăuţi erődített településen feltárt nyílhegyek között megfigyelhető finnugor komponens elkülönítésének kérdéséhez

Семён В. чера / Szemjon V. Csera

Первый Молдо‒Венгеский археологический круглый стол, посвященнный вопросам раннего средневековья Восточной Европы. Кишинёв, 10‒11 июня 2015. / I. moldáv‒magyar régészeti kerekasztal konferencia Kelet-Európa kora középkoráról. Kisinyov, 2015. június 10–11.

MŐK Kiadványok 1 (2020) 157–167

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2020.1_08

 

download pdf

 

При раскопках Г. Б. Фёдорова в 1950‒1960-х гг. на кольцевых городищах IX‒XI вв. Екимауцы и Алчедар (Ре-спублика Молдова) было обнаружено около 480 наконечников стрел. Автор обработал коллекцию из 279 на-конечников, хранящихся в Национальном музее истории Молдовы. Соотнесение их с типами классификаций по А. Ф. Медведеву, Г. А. Фёдорову-Давыдову и В. Йотову позволило проследить связи Пруто-Поднестровья с другими областями Восточной Европы. Многие типы наконечников были обнаружены в нескольких регио-нах. Более 61% наконечников в изученной коллекции могут быть связаны со славянскими и древнерусскими древностями, более 43% ‒ c финно-угорскими древностями, из которых 10% с венгерскими, около 31% ‒ с Дунайской Болгарией и 18% ‒ с древностями печенегов, торков и половцев. Но некоторые из выявленных на памятниках Алчедар и Екимауцы типы наконечников стрел являются культурно-диагностическими, то есть они были известны в зоне расселения только одной раннесредневековой группы населения. Особое значение приобретает присутствие на памятниках Екимауцы и Алчедар наконечников стрел типов 42, 57, 65 и 97.1 по классификации А. Ф. Медведева, в основном распространенных в финно-угорских и, в частности, венгерских древностях. Этот факт подтверждает высказанную в историографии гипотезу о венгерском присутствии на территории Молдовы в IX‒X вв.

Ключевые слова: Пруто-Днестровский регион, укрепленные поселения, наконечники стрел, финно-угорские и венгерские древности

 

Az 1950–60-as években a G. B. Fjodorov által a Moldovában található 9–11. századi echimăuţi és alcedari kör alakú erődített településen vezetett ásatások során körülbelül 480 nyílhegyet tártak fel. Jelen tanulmány szerzője ezek közül egy 279 nyílhegyből álló gyűjteményt dolgozott fel, amely a Moldovai Nemzeti Történeti Múzeumban található. Ezeknek a leleteknek A. F. Medvegyev, G. A. Fjodorov-Davidov és V. Jotov tipológiáinak egyes típusaival történő összevetése nyomán lehetővé vált a Prut–Dnyeszter régió és Kelet-Európa egyéb területei közötti kapcsolatok nyomon követése. Sok nyílhegytípus több régió lelőhelyeiről is előkerült. A vizsgált gyűjtemény nyílhegyeinek több mint 61%-a a szlávokhoz és a ruszokhoz köthető, több mint 43%-a a finnugorok (10% magyar, 33% egyéb finnugor népesség), körülbelül 31%-a Dunai Bolgária, 18%-a pedig a besenyők, úzok és kunok régészeti hagyatékával hozható kapcsolatba. Emellett azonban az Alcedarban és Echimăuţiban feltárt nyílhegytípusok között vannak etnikumjelzőnek tekinthető típusok is, amelyek olyan területről származnak, ahol a kora középkorban csak egy népcsoport lakott. Külön figyelmet érdemel az A. F. Medvegyev nyílhegytipológiája szerinti 42., 57., 65. és 97.1 típus jelenléte az echimăuţi és alcedari lelőhelyen, mert ezek alapvetően a finnugor, és így többek között a magyar leletanyagban voltak elterjedtek. Ez utóbbi alátámasztja azt a történetírásban korábban már megfogalmazott feltételezést, hogy a magyarok jelen lehettek a 9–10. században a mai Moldova területén.

Kulcsszavak: Prut–Dnyeszter régió, erődített települések, nyílhegyek, finnugor és magyar régiségek