Первый Молдо‒Венгеский археологический круглый стол, посвященнный вопросам раннего средневековья Восточной Европы. Кишинёв, 10‒11 июня 2015.

I. moldáv‒magyar régészeti kerekasztal konferencia Kelet-Európa kora középkoráról. Kisinyov, 2015. június 10–11.

 

 moldav nyomdai 2

 

Tartalom

 

Üdvözlet az Olvasónak! / Stimate Cititor! / Уважаемый Читатель!

7

Szabó Sándor / Sándor szabó / Шандор Сабо

Памяти Светланы Станиславовны Рябцевой / Szvetlana Sztanyiszlavovna Rjabceva emlékének

9

Николай П. Тельнов / Nyikolaj P. Tyelnov

A 6‒11. századi Kárpát-medencei temetkezések szándékosan rongált íjairól / О намеренно поврежденных луках из погребений Карпатского бассейна VI–XI вв.

15

M. LezsáK Gabriella / Габриэлла М. лежак

A Kárpát-medence az avar kor végén és a magyar honfoglalást (895) követően / Карпатский бассейн в конце аварского времени и после обретения венграми родины (895 г.)

29

Költő László – Szentpéteri József / Ласло Кёльтё – Йожеф Сентпетери

A korai magyar történelem régészeti kutatásainak aktuális eredményei és azok lehetséges nyelvészeti vonatkozásai / Современные результаты археологических исследований ранневенгерских памятников и некоторые лингвистические аспекты

55

Türk Attila / Аттила Тюрк

Роман А. рабинович / Roman A. Rabinovics

Чаша из Коробчино / A korobcsinói csésze

135

Алексей В. комар / Olekszij V. Komar

К вопросу о выделении финно-угорского компонента в коллекции наконечников стрел с городищ Алчедар и Екимауцы / Az alcedari és echimăuţi erődített településen feltárt nyílhegyek között megfigyelhető finnugor komponens elkülönítésének kérdéséhez

157

Семён В. чера / Szemjon V. Csera

Светлана C. рябцева / Szvetlana Sz. Rjabceva (†)

Николай П. Тельнов / Nyikolaj P. Tyelnov

Максим В. Квитницкий‒ Николай П. Тельнов ‒ Виталий С. Синика ‒ Аттила Тюрк / Makszim V. Kvitnyickij ‒ Nyikolaj P. Tyelnov ‒ Vitalij Sz. Szinyika ‒ Türk Attila

Максим в. Квитницкий– Николай п. Тельнов – Виталий С. Синика – Аттила Тюрк / Makszim V. Kvitnyickij ‒ Nyikolaj P. Tyelnov – Vitalij Sz. Szinyika ‒ Türk Attila

A 9/10‒11. század régészeti kutatásának helyzete a romániai Moldvában. Néhány gondolat a temetkezésekről és a szórványleletekről a balták kapcsán / The state of the archaeological research of the 9th/10th‒11th centuries in Moldavia (Romania). Some remarks on funerary places and stray finds in connection with axes

253

Gáll Erwin / Erwin Gáll

Тарас верба – Игорь прохненко ‒ Аттила Тюрк – Берталан Загорхиди цигань – Сулейман аль халаби – Олег В. Фёдоров / Tarasz Verba – Igor P Rohnenko ‒ Türk Attila – Zágorhidi Czigány Bertalan – Szulejman Al Halabi – Oleg V. Fjodorov

A Kárpátok keleti hágói – Gondolatok a honfoglalás útirányairól / Восточные перевалы Карпат – Размышления о маршрутах венгров-завоевателей при обретении родины

317

Sudár Balázs / Балаж Шудар

Újabb adatok a Kolozsvár-Zápolya utcai 10. századi temető régészeti és embertani hagyatékából a radiokarbon vizsgálatok tükrében. Észrevételek az Erdélyi-medence 10. századi településtörténetéhez / Noi date arheologice și antropologice privind spațiul funerar din Cluj-Napoca - strada Zápolya. Observații pe marginea analizelor de radiocarbon și habitatul Bazinului Transilvaniei în secolul al X-lea

347

Gáll Erwin – Türk Attila – Nagy Szabolcs – Sarah Peter – Wanek Ferenc – Haramza Márk / Erwin Gáll – Attila Türk – Szabolcs Nagy – Sarah Peter – Ferenc Wanek – Márk Haramza

Megjegyzések az úgynevezett gerezdelt mintájú övdíszek elterjedéséhez / Заметки о распространении поясных деталей с «рифленым узором»

459

Langó Péter / Петер ланго

479

Виталий А. Железный / Vitalij A. Zseleznij

Античные статуэтки и произведения бессарабского скульптора Моисея Когана / Moissey Kogan besszarábiai szobrász antik stílusú kisplasztikái és egyéb alkotásai

523

Тудор Ставилэ / Tudor Stavilă