Восточные перевалы Карпат – Размышления о маршрутах венгров-завоевателей при обретении родины

Sudár Balázs / Балаж Шудар

Первый Молдо‒Венгеский археологический круглый стол, посвященнный вопросам раннего средневековья Восточной Европы. Кишинёв, 10‒11 июня 2015. / I. moldáv‒magyar régészeti kerekasztal konferencia Kelet-Európa kora középkoráról. Kisinyov, 2015. június 10–11.

MŐK Kiadványok 1 (2020) 317–345

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2020.1_15

 

download pdf

 

A kutatókat régóta foglalkoztatja, hogy a magyarság milyen útvonalon költözött a Kárpát-medencébe. A millenniumi ünnepségek (1895‒1896) során az ÉK-i utat, nevezetesen a Vereckei-hágót emelték ki. A közel kortárs történeti források csak a beköltözés tényét említik, a pontos útirányról nem nyilatkoznak. A később keletkezett források közül Anonymus leírása a legpontosabb, ő egyértelműen a Halics–Munkács/Ungvár útvonalat írja le, ami a Vereckei-, illetve az Uzsoki-hágó használatát jelentheti. Kézai Simon az Ung folyó említésével feltehetőleg az Uzsoki-hágóra utal. Ezzel szemben a Képes krónika szövege topográfiai szempontból meglehetősen bizonytalan. A kérdésről való gondolkodásban újabb, eddig ki nem használt lehetőséget jelenthet – s ez lesz írásunk tárgya –, ha áttekintjük, hogy a történetileg jobban ismert időszakokban hol hatoltak át nagyobb tömegek a Kárpátok láncolatán akár kelet felé tartva, akár onnan érkezve. A Kárpátok keleti átjárói közül a legkönnyebb és legrövidebb átvonulást az ÉK-i hágócsoport biztosítja, és ismereteink szerint geopolitikai tekintetben is ezek voltak előnyösebbek a honfoglalás idején, ráadásul egyértelmű írásos adataink is csak erről a hágócsoportról vannak. A krónikakompozícióban szereplő erdélyi útirány leginkább a barcasági (délkeleti) hágókra érthető, míg a Keleti-Kárpátok átjáróinak használata a történeti példák fényében nagy valószínűséggel kizárható.

Kulcsszavak: honfoglalás, Kárpátok, írott források

 

Исследователей издавна занимает вопрос, какими путями происходило заселение Карпатского бассейна венграми. На празднествах по случаю тысячелетия этого события (1895–1896 гг.) подчеркивался северо-восточный путь, а именно маршрут через Верецкий перевал. Письменные сведения современников упомина-ют лишь факт заселения и не говорят о маршруте. Среди более поздних источников самое точное описание дает Аноним, который однозначно описывает маршрут через Галич–Мукачево/Ужгород, что может указы-вать на использование Верецкого или Ужокского перевалов. Шимон Кезаи упоминает р. Унг (Уж), указывая, таким образом, на возможный Ужокский перевал. А текст «Венской иллюстрированной хроники», в отличии от последних, весьма расплывчато упоминает топографические данные. Новой и до сих пор нереализованной возможностью может стать (и это является предметом нашей статьи) рассмотрение переходов много-численных войск через Карпаты на восток или с востока на запад в исторически более освещенные периоды. Из восточных переходов Карпат самым коротким и простым местом пересечения гор является северо-восточная группа перевалов, которая, согласно нашим познаниям, в период обретения родины была наиболее выгодной и с геополитической точки зрения. Вдобавок, письменные сведения конкретно упоминают лишь эту группу перевалов. Маршрут через Трансильванию, упомянутый в венгерском хроникальном своде, может ука-зывать прежде всего на юго-восточные перевалы, ведущие в регион Барцашаг. В то же время, использование переходов Восточных Карпат, в свете исторических примеров, с большой вероятностью можно исключить.

Ключевые слова: обретение родины венграми, Карпаты, письменные источники