О намеренно поврежденных луках из погребений Карпатского бассейна VI–XI вв.

M. Lezsák Gabriella / Габриэлла М. лежак

Первый Молдо‒Венгеский археологический круглый стол, посвященнный вопросам раннего средневековья Восточной Европы. Кишинёв, 10‒11 июня 2015. / I. moldáv‒magyar régészeti kerekasztal konferencia Kelet-Európa kora középkoráról. Kisinyov, 2015. június 10–11.

MŐK Kiadványok 1 (2020) 15–27

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2020.1_03

 

download pdf

 

A dolgozat a népvándorlás kori és a 10‒11. századi sérült állapotban sírba tett íjakról nyújt áttekintést egy konkrét leletanyag, a kunszállás-fülöpjakabi avar kori temető 32. számú férfisírja kapcsán. Munkánk célja, hogy felhívja a figyelmet erre a jelenségre, és annak egy lehetséges magyarázatát is adja a néprajzi párhuzamok, az írott források és az íjábrázolásos tárgyak (érmek, edények, sámándobok) számbavétele alapján. A kutatás eredményeként elmondható, hogy a csontlapokkal megerősített és kettétörve sírba tett íjak kimutathatók a Kárpát-medencei avar kori temetkezésekben (pl. Fülöpjakab, Iváncsa, Solymár, Szekszárd), az avar korszak egy bizonyos szakaszában (a 7. század utolsó harmadában), egy etnikailag (mongolid, europo-mongolid típus) és a temetkezési szokásokat tekintve (ÉNY‒DK-i tájolás, hasonló leletanyag) is egységes, jól körülhatárolható csoportnál. A honfoglalás- és Árpád-kori íjas sírok esetében a jelenség felismerését különböző okok (pl. korabeli sírrablás, csontlapok hiánya) nehezítik, az azonban valószínűsíthető, hogy a honfoglalás korában a húrvájat betörésével is elérhették az íj használhatatlanná tételét. A szándékos törések, rongálások értelmezéséhez, illetve a kettétört íjjal történő temetkezés felismeréséhez azonban ebből a korszakból további hiteles ásatási megfigyelések szükségesek.

Kulcsszavak: régészet, középkor, reflexíj, szándékosan rongált/törött íj, az íj szimbolikus jelentéstartalma

 

Настоящая работа предлагает обзор луков, положенных в поврежденном состоянии в погребения эпохи ве-ликого переселения народов, а также X–XI вв. на примере мужского погребения 32 из могильника аварского времени у с. Кунсаллаш-Фюлёпъякаб. Задача работы состоит в том, что бы обратить внимание на это яв-ление, предлагая при этом и его гипотетическое объяснение, основанное на изучении этнографических анало-гий, письменных источников, а также предметов с изображением луков (монет, сосудов, шаманских бубнов). В результате проведенного исследования можно утверждать, что луки с костяными накладками, намеренно сломанные на две части, встречаются в погребениях определенного периода аварского времени Карпатского бассейна (например Фюлёпъякаб, Иванча, Шоймар, Сексард) в последней трети VII в. у гомогенной группы, хорошо определяемой по этническим чертам (монголоидный и монголоидно-европеоидный типы) и погре-бальному обряду (северо-западная ориентировка, схожий инвентарь). Что касается погребений эпохи обре-тения родины и династии Арпадов, идентификация этого феномена усложняется различными факторами, в том числе отсутствием костяных накладок в погребениях и/или разграблением могил. Впрочем, не исключена возможность, что повреждение луков в эпоху обретения родины могло осуществляться и посредством наме-ренного повреждения канавок для тетивы. Однако, для дальнейшего изучения луков с подобными поврежде-ниями и разломами, а также выявления признаков погребений с намеренно сломанными на две части луками, необходимы дальнейшие исследования in situ.

Ключевые слова: археология, средневековье, рефлексивный лук, намеренно поврежденный/сломанный лук, символика луков