Szabados György

Szabados György: Új szempont a turulmonda értelmezéséhez. Hitel 20 (2007)/12. 105–110.


Szabados György: Korai történelmünk szemlélete a XVIII. század végéig. Molnár Ádám szerk. Csodaszarvas. Őstörténet, vallás és néphagyomány. III. kötet. Budapest, 2009. 125–143.


Szabados György: Az állami emlékezet emberi határai. A korai magyar gesták irányultságáról és időrétegeiről. Margonauták. Írások Margócsy István 60. születésnapjára. I. rész. Szerkesztők: Csörsz Rumen István – Hegedüs Béla – Vaderna Gábor. Budapest, 2009. 476–482.


Szabados György: A magyarok bejövetelének hadtörténeti szempontú újraértékelése. Hadtörténelmi Közlemények 123 (2010). 215–235.


Szabados György: Egy régész történetiségéről. Kritikai észrevételek Fodor István újabb írásai kapcsán. „Fons, skepsis, lex” Ünnepi tanulmányok a 70 esztendős Makk Ferenc tiszteletére. Szerkesztette: Almási Tibor – Révész Éva – Szabados György. Szegedi Középkorász Műhely. Szeged, 2010. 403–415.


Szabados György: Ünődbeli asszony. A turulmonda újraértelmezésének két ellenpróbája. Csörsz Rumen István szerk.: Ghesaurus. Tanulmányok Szentmátoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára. Budapest, 2010. 23–34.


Szabados György: Az állam-fogalom középkori létjogosultságáról. G. Tóth Péter – Szabó Pál szerk.: Középkortörténeti tanulmányok 6. Szeged, 2010. 203–213.


Szabados György: Négyszögletes kerek évszám. 1111 éve, 899. szeptember 24-én volt a brentai csata. Hitel 23 (2010)/9. 75–80.


Szabados György: Hóman Bálint, a korai magyar állam és ethnogenezis kutatója. Ujváry Gábor szerk.: Történeti átértékelés. Hóman Bálint, a történész és a politikus. Budapest, 2011. 19–39.


Szabados György: Önazonosság-tudat és történelmi jövő (Három példa). Hitel 23 (2010)/2. 29–36.


Szabados György: Körérvelés helyett… A magyarok bejövetelének újraértelmezése az írott források alapján. Bíró Szilvia – Tomka Péter szerk.: Hadak útján. A népvándorlás kor kutatóinak XIX. konferenciája. Győr, 2011. 193–199.


Szabados György: Az állami és a nemzeti identitás történetiségéről és időszerűségéről. Hitel 24 (2011)/2. 13–23.


Szabados György: Magyar államalapítás a IX. században. Államszervezési modellek a „De Administrando Imperio” szövegében. Acta Historica CXXXII. Szeged, 2011. 3–19.


Szabados György: Államszervezési modell a De administrando imperio szövegében. Petkes Zsolt szerk.: Hadak útján XX. Népvándorláskor Fiatal Kutatóinak XX. Összejövetelének konferenciakötete. Budapest, 2012. 195–204.


Szabados György: Attila-ős, a sólyomforma madár és a fehér elefánt. Czövek Judit – Dyekiss Virág – Szilágyi Zsolt szerk.: Világügyelő. Tanulmányok Hoppál Mihály 70. születésnapjára. Budapest, 2012. 416–425.


Szabados György: Egy steppe-állam Európa közepén: Magyar Nagyfejedelemség. (A steppe-state in Central Europe: The Hungarian Great Principality). Dolgozatok az Erdélyi Múzaum Érem- és Régiségtárából. Új sorozat VI–VII. (XVI–XVII.) kötet. 2011–2012. Kolozsvár, 2013. 119–150.

 

Szabados György: Állam és ethnosz a IX–X. századi magyar történelemben. Acta HistoricaCXXXV. Szeged, 2013. 3–24.