Hadak útján. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája. Esztergom, 2014. november 4–6. Conference of young scholars on the Migration Period. November 4‒6, 2014, Esztergom

2. kötet

 

kep4

 

Tartalom

 

 

 

NÉPEK ORSZÁGÚTJÁN

 

A dunaszentgyörgyi avar temető kerámiái az archeometria tükrében / The ceramic assamblage of the Avar cemetery at Dunaszentgyörgy (Tolna County, Hungary) in the light of archaeometry

21

Kreiter Attila – Skriba Péter – Bajnóczi Bernadett –Tóth Mária – Viktorik Orsolya – Pánczél Péter

Alsónyék-elkerülő 2. lelőhely és Dunaföldvár-Barota-dűlő avar kori népességének biológiai rekonstrukciója / Biological reconstruction of the Avar-age population at Alsónyék and Dunaföldvár

103

Szeniczey Tamás – Bernert Zsolt – Bakó Katalin – Kovacsóczy Bernadett –Marcsik Antónia – Ódor János Gábor – Hajdu Tamás

Data from the Avar-period cemetery excavated at the site of Biatorbágy-Hosszúrétek / Antropológiai adatok a Biatorbágy-Hosszúrétek lelőhelyen feltárt avar temetőből

 125

Kitti Köhler – Zsolt Bernert

A koponyákon előforduló rendellenes nyílások differenciáldiagnózisa / Differential diagnosis of anomalous openings in the skull

151

Hegyi Andrea – Molnár Erika – Bereczki Zsolt – Kolozsi Barbara – Marcsik Antónia

Finds related to the Vrap–Erseke-group from the Stara Bulgaria Collection (Varna) / A Vrap–Erseke-kör leletei a várnai Stara Bulgaria Múzeumi Gyűjteményből

165

Gergely Csiky – Péter Langó – Olga Pelevina – András Patay-Horváth – Boyan Totev – Attila Türk

A Mezőföld a 9. század küszöbén / Mezőföld an der Schwelle vom 9. Jahrhundert

175

Szücsi Frigyes

Finds from the turn of the 8th and 9th centuries from Bojná (Slovakia) and its agglomeration / Находки рубежa VIII и IX веков из c. Бойнa (Словакия) и его окресности

 203

Zbigniew Robak

 

ŐSEINKET FELHOZÁD…

 

Vgec-ügyek – Egy elfeledett ősapa / A forgotten forefather named Vgec

223

B. Szabó János – Sudár Balázs

Ярослав В. Пилипчук / Jaroslav V. Pilipcsuk

In una magna civitate... / In una magna civitate...

 245

Gyóni Gábor

„Ecclesia, que in ungarorum gente constructa” – Egy Kárpát-medencei zarándokhely a 10. századi reichenaui hagiográfiai irodalomban / ‟Ecclesia, que in Ungarorum gente constructa” – A Christian shrine in the Carpathian Basin in the 10th-century hagiographic literature of Reichenau

 253

Bácsatyai Dániel

Погребальный комплекс Уелги и некоторые наблюдения на предмет угорского и мадьярского культурогенеза / A Dél-Urál a 6–11. században. Észrevételek az ugor és a magyar népesség anyagi műveltségének kialakulásával kapcsolatban

267

Сергей Г. Боталов / Sergej H. Botalov

 335

Сергей Н. Разумов – Марина Н. Дараган – Сергей В. Полынь / Sergej N. Razumov – Marina N. Daragan – Sergej V. Polin

Следы болезней и физической активности на скелетах из парного погребения IX в. (С. Старая Катериновка, Днепропетровская обл., Украина) / Betegség és fizikai aktivitás nyomai a Sztaraja Katyerinovkánál (Dnyepropetrovszk megye, Ukrajna) előkerült 9. századi kettős temetkezés csontvázain

355

Александра Д. Козак / Alexandra D. Kozak

Новые исследования в археологии южной Руси ІХ–Х вв. / A déli Rusz 9–10. századi régészeti kutatásának újabb eredményei

 369

Наталя В. Хатайко / Natalija V. Kamajko

Egy Ugrin nevű személy a 11. században Novgorodban / Угрин из Новгорода (XI в.)

 379

Gyóni Gábor

Találkozási pontok a mongol pusztán a 13. században / Meeting points on the Mongolian steppe in the 13th century

389

Kápolnás Olivér

 

AZ ÁRPÁDOK BIRODALMA

 

Törött és rongált íjak a népvándorlás kori és a 10‒11. századi Kárpát-medencei leletanyagban / Broken and damaged bows in the Carpathian Basin find material of the Migration Period and of the 10th–11th centuries

 399

M. Lezsák Gabriella

Balta alakú amulettek a Kárpát-medence 11–12. századi hagyatékában. Régészeti megfigyelések a miniatürizált tárgyakról, valamint a kora Árpád-kori Rusz–magyar kapcsolatok kérdéséről / Axe-shaped amulets among the 11th- and 12th-century finds in the Carpathian Basin. Archaeological observations on miniature objects and on the issue of early Árpád-era Rus–Hungarian relations

 413

Füredi Ágnes – Király Ágnes – Pópity Dániel – Rosta Szabolcs – Türk Attila – Zágorhidi Czigány Bertalan

10–11. századi temetők Röszke határából. Veretes csizmák elterjedése a Kárpát-medencében / Cemeteries from the 10th and 11th centuries in the vicinity of Röszke. The distribution of boots adorned with mounts in the Carpathian Basin

 465

Varga Sándor

Adatok a Duna–Tisza köze honfoglalás korának embertani arculatához / Data on the 10th-century anthropology of the region between the Danube and Tisza rivers

 493

Marcsik Antónia – Molnár Erika

Archaeological evidence for leatherworking in the Hungarian Conquest period (Sárbogárd-Tringer-tanya, Grave 33) / Újabb régészeti adatok a honfoglalás kori bőrművességhez (Sárbogárd-Tringer-tanya 33. sír)

 499

Márta Kissné Bendefy – Zsolt Petkes – Attila Türk

Gondolatok a Kárpát-medencei 9–10. századi kerámiaegyüttesek természettudományos keltezési lehetőségeiről – Lehetséges mintavételezési stratégiák / Thoughts on the various scientific dating methods applied on 9th–10th-century pottery assemblages – Potential sampling strategies

 523

Merva Szabina

10. századi sírok Nagyszénás-Szabó Ferenc tanya lelőhelyről. Megjegyzések a honfoglalás kori harci sérülésekről / 10th-century graves at Ferenc Szabó’s farm (Nagyszénás). Remarks on war injuries in the Hungarian Conquest period

 531

Langó Péter – Balázs János – Lichtenstein László – Rózsa Zoltán – Marcsik Antónia

Harcos vagy nem harcos? Adatok a 10. századi magyarság fegyveres sírjainak értékeléséhez / Warrior or Not? Data to the evaluation of the Hungarian Conquest-period armed graves

 557

Tihanyi Balázs – Pálfi György

Vörs-Majori-dűlő 10–11. századi temetője / The 10th–11th-century cemetery at Vörs-Majori-dűlő

 597

Hegyi Borbála – Költő László

Kora Árpád-kori temetőrészlet Alsónemesapáti határában / Burial site from the early Arpadian Age at Alsónemesapát

 627

Tóth Gábor – Straub Péter

Árpád-kori templom és temető Abasáron / Arpadenzeitliche Kirche und Gräberfeld in der Gemarkung Abasár

 633

Tóth Zoltán

11. századi temetőrészlet Baks-Köztársaság utca (Csongrád megye) lelőhelyről. Honfoglalás és kora Árpád-kori sírok Baks határában / 11th-century cemetery at the site of Baks-Köztársaság Street (Csongrád County). Conquest-period and early Árpádian period graves in the vicinity of Baks

 667

Balogh Csilla – Lőrinczy Gábor – Türk Attila – Varga Sándor

 

FÜGGELÉK – APPENDIX: Marcsik Antónia: A Baks-Köztársaság utcában 2009-ben feltárt 11. századi sírok embertani anyaga / Sceletal material of the 11th-century graves excavated in 2009 at Baks, Köztársaság Street

 

Az Erdélyi-medence „nyugatiasodása” – Migráció és/vagy akkulturáció? Hajtűviselet a 12. századi Erdélyi-medencében / The westernization of the Transylvanian Basin – Migration and/or acculturalization? Hairdress in the Transylvanian Basin in the 12th century

 713

Nyárádi Zsolt – Gáll Erwin 

„Láttam a végtelen sok kunt és tatárt…” – A tatárjárás emlékei Csanádpalotáról / ‘I saw the infinite number of Cumans and Tartars…’ – Relics of the Mongol invasion from Csanádpalota

 755

Gallina Zsolt – Gulyás Gyöngyi

Csanádpalota II. homokbánya lelőhelyen talált vas- és nemesfém tárgyak anyagvizsgálata és készítéstechnológiai jellemzői / Examination of materials and characterization of fabrication technologies of iron and precious metal artifacts from Csanádpalota

777

Török Béla – Kovács Árpád

Hogyan lehet – egyébként vörösre égő – agyagot minél fehérebbre égetni? Égetéstechnológiai vizsgálat tesztelése kora újkori kerámiákon / How to fire the otherwise red-burning clay in a way to achieve a whitish colour? Testing burning technology on early modern pottery

785

Véninger Péter

Csárdaszállás-Hanzély-tanya (MRT 10. 385. 4/21. lh.) embertani leleteinek vizsgálata / The investigation of the human remains from the Csárdaszállás-Hanzély-tanya site (MRT 10. 385. 4/21. lh.)

803

Bereczki Zsolt

Egy Árpád-kori temetőben fellelt Pott-gibbusos eset molekuláris és morfológiai vizsgálata / Molecular and morphological case of Pott’s disease from the Arpadian Age

811

Pósa Annamária – Köhler Kitti – Frank Maixner – Albert Zink – Juhász Eleonóra – Christophe Sola – Pálfi György – Mende Balázs Gusztáv